Ogólne warunki świadczenia usług zakwaterowania (zakwaterowanie prywatne, hotele)

1. Zawartość oferty

Te Warunki ogólne są składową częścią Umowy (vouchera), który jest zawierana pomiędzy Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, Split (w dalszej części tekstu Galileo) i odbywającego podróż (w dalszym tekście Podróżny). Wszystkie dane i warunki w programie i niniejszych Warunkach ogólnych obowiązują Galileo i Podróżnego, o ile w Umowie nie definiuje się inaczej. Galileo świadczy usługi zgodnie z opublikowanymi informacjami, zgodnie z potwierdzoną rezerwacją, oprócz przypadku zadziałania siły "wyższej" lub zmiany okoliczności.

2. Kategoryzacja i opis usług

Oferowane hotelowe i prywatne zakwaterowanie są opisane i skategoryzowane według kategoryzacji służbowej podczas publikowania na www.galileo.hr. Prosimy wziąć pod uwagę, że Galileo nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek pisemną lub ustną informację, która nie jest zgodna z informacjami oferowanymi na www.galileo.hr.

Standardy zakwaterowania, wyżywienia, usług i pozostałe w pojedynczych miejscach i krajach są różne i nie są porównywalne. Informacje, które Podróżny otrzyma w miejscu sprzedaży nie obowiązują Galileo w większej mierze niż informacje opublikowane na www.galileo.hr.
Uwagi dotyczące podawania danych

3. Rezerwacja i płatności

Wnioski i rezerwacje zakwaterowania są przyjmowane drogą elektroniczną, pisemnie, osobiście w siedzibie Galileo oraz w siedzibach agencji partnerskich. Przy okazji potwierdzania rezerwacji uważa się, że Podróżny jest zapoznany z warunkami i że je w całości akceptuje. W ten sposób w niniejszych Warunkach ogólnych powstaje obowiązek prawny, obowiązujący zarówno Galileo, jak i Podróżnego. Galileo daje do dyspozycji Podróżnemu odpowiedni materiał reklamowy lub program w formie wydruku lub elektronicznej,przekazuje mu wszystkie odpowiednie informacje związane z podróżą i odsyła do Warunków ogólnych, które są nieodłączną częścią tej umowy oraz oferuje mu pakiet ubezpieczeń podróżnych. Podczas procesu rezerwacji Podróżny jest zobowiązany udostępnić wszystkie informacje, jakich wymaga proces.

Aby potwierdzić rezerwację Podróżny musi uiścić wpłatę, zależnie od wybranej dynamiki płacenia. Jeśli rezerwacja jest dokonywana w ciągu 21 dni do rozpoczęcia podróży, należy natychmiast wpłacić całkowitą należność. Termin, do kiedy wszystkie koszty muszą być uregulowane to 21 dni przed rozpoczęciem, jeśli nie zostało ustalone inaczej z Galileo.

W przypadku płacenia kartą kredytową przypominamy o tym, że karta ta będzie obciążona kosztami transakcji w kunach według kursu sprzedaży PBZ z dnia obciążenia karty.

4. Oplata klimatyczna

Podróżny jest zobowiązany opłacić opłatę klimatyczną zgodnie z obowiązującym prawem o oplatach klimatycznych w Republice Chorwackiej. Opłata klimatyczna jest uregulowana Prawem o opłatach klimatycznych Republiki Chorwackiej i wynosi od 4,00 do 8,00 kn za osobę na dzień dla osób dorosłych. Osoby od 12. do 18. roku życia mają zniżkę do 50% tej kwoty. dzieci do 12. roku życia nie płacą opaty klimatycznej. Ostateczna wysokość opłaty klimatycznej zależy od miejscowości i terminu pobytu Podróżnego i płaci się, zgodnie z Warunkami ogólnymi,wraz z ostateczną zapłatą za usługi turystyczne. Na kalkulacji za rezerwację będzie wyróżniona kwota opłaty klimatycznej.

5. Cena zakwaterowania

Cena zakwaterowania zawiera usługę podstawową, jak jest to opisane przy kwaterze w rezerwacji. W cenę zakwaterowania nie są włączone szczególne i dodatkowe usługi i są one płacone oddzielnie. Usługi dodatkowe i specjalne należy zamówić lub oznajmić podczas rezerwacji zakwaterowania, a Podróżny płaci za nie wraz z opłatą za rezerwację lub na miejscu, jeśli zostało tak zaznaczone w ofercie.

Ceny usług podane są w EUR. Galileo zastrzega sobie prawo do zmian opublikowanych cen. Podróżnym, którzy wpłacili zaliczkę za konkretną rezerwację Galileo oferuje cenę zakwaterowania podaną w kalkulacji, na podstawie której opłacili zaliczkę. Jeśli zmiana zostanie dokonana przed wpłaceniem zaliczki Galileo zobowiązuje się powiadomić Podróżnego o zmianie ceny.

Jeśli do zarezerwowanej kwatery przyjedzie więcej osób niż zostało to zaznaczone w dokumentach podróży (voucher), usługodawca ma prawo odmówić usługi niezgłoszonym podróżnym lub przyjąć ich za dopłatą na miejscu.

6. Dynamika płacenia za rezerwacje

1)
- 30% ceny usługi po zaakceptowaniu wniosku
- 70% ceny usługi zakwaterowania minimalnie 21 dni przed datą przyjazdu

2)
- 100% ceny usługi zakwaterowania po zaakceptowaniu wniosku (obowiązkowo jeśli do daty przybycia jest mniej niż 21 dni)

3)
- 50% ceny usługi zakwaterowania po zaakceptowaniu wniosku
- 50% ceny usługi zakwaterowania na dzień rozpoczęcia korzystania z usługi po przyjeździe do kwatery u właściciela (o ile ta możliwość płacenia jest akceptowana ze strony właściciela).

7. Prawo Podróżnego do zmiany i odwołania rezerwacji

Jeśli Podróżny chce zmienić lub odwołać już potwierdzoną rezerwację musi to uczynić pisemnie (emailem, pocztom, faxem) lub osobiście w siedzibie Galileo. Jako zmianę rozumie się zmiana właściciela rezerwacji, liczby osób lub daty rozpoczęcia lub zakończenia korzystania z usługi i to najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem.Pierwsza zmiana rezerwacji, jeśli jest możliwa, odbywa się bezpłatnie. Za każdą kolejną zmianę w rezerwacji (o ile jest możliwa) Galileo płaci koszty zmiany w wysokości od 15 EUR. W przypadku gdy zmiana nie jest możliwa, a Podróżny z tego powodu zrezygnuje od wcześniej potwierdzonej rezerwacji, stosuje się poniższe warunki odwołania rezerwacji. Zmiana kwatery oraz każda zmiana w ciągu 30 dni do daty rozpoczęcia rezerwacji oraz podczas korzystania z rezerwacji uznaje się jako odwołanie rezerwacji.

W przypadku odwołania rezerwacji data przyjęcia pisemnej rezygnacji jest datą przyjmowaną do kalkulacji kosztów odwołania rezerwacji.

warunki odwołania rezerwacji są następujące:
- za odwołanie do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 15% wartości rezerwacji, co najmniej 15 EUR
- za odwołanie od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 30% wartości rezerwacji
- za odwołanie od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 40% wartości rezerwacji
- za odwołanie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 80% wartości rezerwacji
- za odwołanie od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 100% wartości rezerwacji

Zakwaterowanie świadczy się jedynie za liczbę osób, która jest podana w rezerwacji. Jeśli do zarezerwowanej kwatery dojedzie większa liczba osób, usługodawca ma prawo odmówić zakwaterowania niezgłoszonym gościom lub przyjąć ich za dopłatą.

Jeśli Podróżny nie dotrze do zarezerwowanej kwatery do północy w dniu rozpoczęcia rezerwacji, a nie zgłosił tego Galileo, rezerwację uważa się za odwołaną, a koszty odwołania kalkuluje się według powyżej zamieszczonych warunków odwołania. Jeśli faktycznie powstałe koszty odwołania przekraczają wyżej wymienione koszty, Galileo zastrzega prawo zapłaty faktycznie powstałych kosztów. Nowy korzystający z rezerwacji bierze na siebie wszystkie obowiązki z tych Warunków ogólnych.

Jeśli Podróżny musi odwołać rezerwację w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem usługi, Galileo oferuje mu możliwość znalezienia nowego Podróżnego/korzystającego z tej samej rezerwacji, jeśli jest to możliwe. Galileo skalkuluje tylko rzeczywiste koszty związane z zamianą.

8. Prawo Galileo do zmiany lub odwołania rezerwacji

Jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności, których nie można przewidzieć, uniknąć lub usunąć Galileo zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania rezerwacji. Rezerwowane zakwaterowanie można zamienić jedynie po wcześniejszym zawiadomieniu Podróżnego i to tylko zakwaterowaniem tej samej lub wyższej kategorii i w cenie kwatery, która była potwierdzona. Jeśli zakwaterowanie zamienne jest dostępne tylko w obiekcie wyższej kategorii i w cenie wyższej o 15% wartości opłaconej rezerwacji, Galileo zastrzega sobie prawo dopłaty różnicy w cenie po uprzedniej konsultacji z Podróżnym.

W przepadku niemożności zamiany opłaconej kwatery, Galileo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Podróżnym, co najmniej 7 dni przed początkiem korzystania z usługi oraz oferuje zwrot pełnych kosztów. Podróżny w przypadku odwołania rezerwacji ze strony Galilea nie ma prawa żądać od Galilea zadośćuczynienia za stratę, a Galileo jest zobowiązany pokryć tylko zwrot wpłaconej sumy.

Jeśli nie jest możliwa adekwatna zamiana w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi, Galileo będzie się starał zapewnić Podróżnemu informacje o możliwym zakwaterowaniu, który nie znajduje się w ofercie Galileo i zwrócić Podróżnemu kompletną wplaconą wartość rezerwacji.

9. Obowiązki Galilea

- Galileo zobowiązuje się dbać o wykonanie usług i chronić interesów i Podróżnego w myśl dobrych obyczajów przyjętych w turystyce.
- Galileo jest zobowiązany po przyjęciu pełnej kwoty wartości rezerwacji wysłać Podróżnemu potrzebne dokumenty podróży.
- Galileo w pełni spełni powyższe obowiązki, z wyjątkiem szczególnych przypadków, kiedy będzie postępować zgodnie z brzmieniem paragrafu 8.

10. Obowiązki Podróżnego

- Podróżny jest zobowiązanym zadbać by on osobiście, jego dokumenty osobiste i bagaż spełniały warunki przewidziane przepisami granicznymi, celnymi, zdrowotnymi i dewizowymi jego kraju, kraju do którego jedzie i krajów przez które przejeżdża.
- Jest również zobowiązany sprawdzić, czy do wjazdu do którejś z tych zie potrzebna mu jest wiza.
- Podróże do niektórych krajów wymagają obowiązkowych szczepień przeciw niektórym chorobom. Podczas podróży do tych miejsc Podróżny jest zobowiązany posiadać potwierdzenia i dokumenty odbytych szczepień.
- Podróżny jest zobowiązany zatroszczyć się o dojazd do kwatery. Galileo przekaże mu wszystkie dostępne informacje, które mogłyby ułatwić dojazd. Jeśli wystąpi możliwość i potrzeba, możliwa jest przy współpracy z usługodawcą uzgodnić lokalny transfer do kwatery.
- Obowiązkiem Podróżnego jest trzymanie się regulaminu w hotelu, bądź obiektach prywatnego zakwaterowania oraz przestrzegać zasad zachowania w miejscach publicznych.
- Po dojeździe na miejsce Podróżny jest zobowiązany przedłożyć usługodawcy tylko dokument podróży (voucher).
- Podróżny sam odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a szczególnie za szkodę, która jest następstwem nieprzestrzegania umowy, warunków i obowiązków. Wyrządzona szkoda powinna być niezwłocznie zgłoszona na recepcji lub w miejscu wyznaczonym przez fizyczną lub prawną osobę, której dana szkoda została wyrządzona.

11. Bagaż

Przewóz bagaży samolotem jest bezpłatny do ciężaru, o którym decyduje przewoźnik. Nadwyżkę bagażu Podróżny opłaca według aktualnego cennika. dzieci, bez względu na wiek nie mają prawa do bezpłatnego przewozu bagażu samolotem. U przewoźnika autobusowego Podróżny może zabrać 2 sztuki bagażu osobistego. Podróżni powinni troszczyć się o swoje rzeczy pozostawione w kabinach autobusowych i podczas każdego opuszczania autobusu powinni je zabierać ze sobą. W przeciwnym wypadku Podróżni sami są odpowiedzialni za kradzież, zgubę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w kabinie autobusu bez nadzoru.

Galileo nie odpowiada za zniszczony, skradziony lub zgubiony bagaż lub cenne przedmioty w miejscu zakwaterowania (poleca się najem sejfu, jeśli istnieje taka możliwość lub opłacenie ubezpieczenia również bagażu). Zgubiony bagaż lub kradzież należy zgłosić usługodawcy i posterunkowi policji.

12. Dokumenty podróżne

Podróżni są zobowiązani posiadać ważne dokumenty podróżne. Nieważne dokumenty, których następstwem jest przerwanie podróży, nie stwarzają żadnych stratnych skutków dla Galileo, a jeśli by z tego powodu Galileo poniósł dodatkową stratę, Podróżny jest zobowiązany ją pokryć. Jeśli podczas podróży dojdzie do kradzieży dokumentów podróży, koszty wystawienia nowych dokumentów ponosi Podróżny.

Galileo nie odpowiada za decyzje celnych, policyjnych i innych służb państwowych, które zabraniają Podróżnemu przekroczyć którąś z granic.

13. Dokumenty podróży

Dokumenty podróży powinny być dostarczone Podróżnemu drogą mailową lub faxem w ciągu 24 godzin po wpłacie całkowitej kwoty wartości rezerwacji. Po przybyciu na miejsce Podróżny jest zobowiązany przedstawić usługodawcy tylko dokument podróży (voucher), na którym będą jasno wyodrębnione usługi, które Podróżny opłacił oraz które usługodawca jest zobowiązany wyświadczyć.

14. Rozwiązywanie konfliktów/zażalenia

Jeśli zarezerwowane usługi nie zostały wyświadczone lub zostały wyświadczone niedbale, Podróżny ma prawo do skargi.

Podróżny może zażądać proporcjonalnego odszkodowania, jeśli właściciel rezerwacji złoży pisemną skargę. Każdy właściciel rezerwacji osobiście składa skargę za swoją rezerwację.

Galileo nie będzie przyjmował dodatkowych skarg, które nie zostały zgłoszone podczas pobytu. W tym wypadku Podróżny nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.

Procedura:
- Podczas przyjazdu do kwatery Podróżny jest zobowiązany reklamować nieodpowiadającą jakość usługi bezpośrednio usługodawcy. Niezwłocznie też powinien powiadomić Galileo mailowo info@galileo.hr lub telefonicznie na +385 21 542 233.
- Galileo wyśle swojego przedstawiciela na miejsce konfliktu a Podróżny jest zobowiązany poczekać w reklamowanym miejscu. Podróżny jest zobowiązany współpracować tak z usługodawcą, jak i z przedstawicielem Galileo, w dobrej wierze, że powody konfliktu zostaną usunięte. Jeśli konflikt na miejscu nie zostałby zażegnany, przedstawiciel układa pisemne potwierdzenie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podróżnego oraz dla Galileo. Podróżny zostanie natychmiast powiadomiony jeśli Galileo w tym czasie nie będzie miał możliwości wysłania swojego przedstawiciela, a Podróżny jest wciąż zobowiązany współpracować z usługodawcą w dobrej wierze zażegnania konfliktu.
- Podróżny jest również zobowiązany przyjąć alternatywę w tym samym obiekcie (jeśli taka istnieje). Jeśli podróżny na miejscu nie zaakceptuje proponowanego rozwiązania, które byłoby adekwatne do opłaconej usługi, Galileo nie jest zobowiązany uznać przedstawionej skargi. Jeśli Podróżny na miejscu przyjmie proponowane rozwiązanie, Galileo nie jest zobowiązany uznać dodatkowej skargi za tą samą reklamację.
- Jeśli konflikt nie zostałby zażegnany, Podróżny jest zobowiązany wysłać pisemną skargę wraz z potwierdzeniem przedstawiciela (jeśli zostało ono wydane), fotografiami i odpowiadającą dokumentacją, która ukazuje podstawę skargi, mailem na info@galileo.hr lub pocztą na adres Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, 21000 Split. Galileo będzie brał pod uwagę tylko kompletnie udokumentowane skargi, przyjęte w terminie 14 dni od zakończenia korzystania z usługi.
- Ewentualne nieodpowiadające usługi podczas pobytu Podróżny sam reklamuje na miejscu. Jeśli po złożeniu skargi usługa nie zostanie ulepszona, Podróżny powinien śledzić poniższą procedurę. W interesie Podróżnego leży opisanie skargi w Księdze skarg (jeśli jest dostępna) u usługodawcy.
- Galileo zobowiązuje się dostarczyć pisemne rozwiązanie w terminie 14 dni od daty przyjęcia skargi. Galileo może opóźnić termin rozwiązania konfliktu z powodu zbierania informacji i sprawdzania podstawności skargi u usługodawcy najwyżej o dodatkowych 14 dni. Galileo zobowiązuje się rozwiązywać tylko te konflikty, których powodu nie dało się usunąć na miejscu, podczas trwania usługi.
- Dopóki Galileo nie dostarczy rozwiązania, Podróżny wyrzeka się pośrednictwa jakiejkolwiek osoby, arbitraży UHPA lub instytucji sądowej, jak i podawania informacji przedstawicielom opinii publicznej.
- Jeśli Podróżny nie jest zadowolony z rozwiązania, ma prawo do procesu sądowego. W takich przypadkach uznaje się podległość sądowi w Splicie. Miarodajnym prawem jest prawo chorwackie.

Najwyższe odszkodowanie może sięgnąć wartości reklamowanej usługi i nie może zawierać już wykorzystanych usług. Odszkodowanie nie może zawierać ewentualnych kosztów Podróżnego, wynikających ze złożonej reklamacji.

Galileo nie może być odpowiedzialny za niekorzystne warunki klimatyczne, czystość morza i plaży, jakoś i dostępność atrakcji w miejscowościach (prace uliczne, stan obiektów)oraz za podobne sytuacje, które mogą spowodować niezadowolenie Podróżnego, a nie dotyczą bezpośrednio jakości kwatery.

15. Ubezpieczenie od ryzyka odwołania podróży

O ile podróżny podczas rezerwacji przewiduje, że z powodu określonych sytuacji musiałby odwołać podróż, Galileo poleca opłatę polisy ubezpieczeniowej od odwołania podróży. Ubezpieczenie od odwołania nie może zostać opłacone później, jedynie podczas zgłoszenia na wypoczynek. Premię ubezpieczenia oblicza się zależnie od wartości podróży, według cennika towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie od odwołania ważne jest tylko podczas wystąpienia następujących przypadków, po udokumentowaniu:
- śmierć
- nieszczęśliwy wypadek z ciężkimi obrażeniami ciała
- nagła ciężka choroba, wymagająca pilnej opieki lekarskiej
- powikłania ciążowe
- nietolerancja szczepienia, któremu ubezpieczony musiał się poddać ze względu na przepisy odwiedzanego kraju
- straty mienia wywołane pożarem, klęską żywiołową lub celowym zniszczeniem mienia przez osobę trzecią
- ćwiczenia wojskowe

Jeśli Podróżny nie posiada ubezpieczenia od odwołania, a musi odwołać podróż i posiada potwierdzenie jednej z wymienionych nieprzewidzianych przeszkód Galileo zatrzymuje prawo wypłaty zgodnie z prawami wymienionymi w punkcie 7. tej Umowy. W wypadku odwoływania rezerwacji nie wypłaca się kosztów wizy i wystawienia dokumentów podróżnych, nawet w przypadku gdy podróżny posiada ubezpieczenie od odwołania. Opłacając polisę ubezpieczeniową od odwołania Podróżny przerzuca swoje roszczenia na towarzystwo ubezpieczeniowe, którego polisę posiada, a Galileo zobowiązuje się dostarczyć Podróżnemu wszystkie dokumenty związane z rezerwacją, które należy przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia znajdują się w polisie ubezpieczeniowej, którą polecamy przeczytać osobiście każdemu Podróżnemu.

16. Ubezpieczenie podróżne

Ceny podróży nie zawierają cen"pakietu"ubezpieczeniowego: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby podczas podróży, ubezpieczenia od uszkodzenia i zgubienia bagażu i ubezpieczenia zdrowotnego. Podpisując Umowę o podróży, której nieodłączną częścią są niniejsze Warunki uważa się, że podróżnym zostało polecone dodatkowe ubezpieczenie, wymienione w poprzedniej części. W przypadku gdy Podróżny żąda wymienionego ubezpieczenia, może je uzyskać u jednego z ubezpieczycieli lub u Galileo, przy czym Galileo jest tylko pośrednikiem.

Polecamy uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia przed dokonaniem transakcji.

17.Ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności lub upadłości organizatora podróży

Zgodnie z prawem o działalności turystycznej, w przypadku niewypłacalności lub upadku Galilea, Podróżni zaskoczeni podczas podróży, jak i osoby, które wpłaciły zaliczkę za podróż powinny niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem niniejszej Umowy lub innego odpowiedniego dokumentu.

18. Ochrona danych osobowych

Podróżny podaje swoje dane dobrowolnie. Dane osobowe podróżnego są potrzebne do realizacji usługi. Te same kontakty będą wykorzystywane do wzajemnej komunikacji. Galileo zobowiązuje się, że nie wywiezie danych Podróżnego za granicę ani nie przekaże ich osobie trzeciej, prócz wykorzystania ich w celu świadczenia usługi. Wyjątek od przekazywania danych osobom trzecim stanowi ustalanie szczegółów ubezpieczenia od ryzyka odwołania, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby, ubezpieczenia od ryzyka zgubienia lub zniszczenia bagażu oraz dowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży i pobytu za granicą. Jeśli Podróżny zdecyduje się na polisę ubezpieczeniową, jego dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dane osobowe Podróżnego będą strzeżone w bazie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Strona daje pozwolenie na korzystanie z jej danych osobowych na cel akcji marketingowych Galileo.

19.Ważna uwaga

Wpłatą zaliczki za rezerwację zakwaterowania Podróżny przyjmuje w całości wszystkie wymienione części w niniejszych Warunkach ogólnych, które stają się tym samym prawnym obowiązkiem tak dla Podróżnego, jak i dla Galileo.

20. Zniżki

W przypadku paralelnych akcji promocyjnych zniżki się nie sumują. Dodatkowe zniżki nie obowiązują oferty last minute.

Prosimy zwrócić uwagę na zniżki dla dzieci, jak i na pozostałe zalety, które zostały wyróżnione w opisach kwater.

21. Podległość sądowi

Podróżny i Galileo ewentualne spory dotyczące tej Umowy będą rozwiązywać na drodze porozumienia, a w przeciwnym wypadku poddają się decyzji sądu w Splicie, a miarodajnym prawem będzie prawo chorwackie.

Split, 01.03.2008.