Ogólne warunki świadczenia usług rejsowych

1. Zawartość oferty

Poniższe Warunki ogólne są nieodłączną częścią Umowy (vouchera), która jest zawarta pomiędzy Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, Split (w dalszej części tekstu Galileo) i odbywającego podróż (w dalszej części tekstu Podróżny). Wszystkie dane i warunki w programie obowiązują Galileo i Podróżnego, jeśli w Umowie nie zaznaczono inaczej. Galileo świadczy usługi zgodnie z opublikowanymi informacjami, zgodnie z potwierdzoną rezerwacją, z wyjątkiem przypadków będących wynikiem działania siły "wyższej: lub zmian okoliczności.

2. Opis usług rejsowych

Za opisy i dane oferowanych statków odpowiada świadczący usługi na postawie wglądu w ich aktualny stan podczas publikacji. Standardy zakwaterowania, wyżywienia, usług i pozostałych w poszczególnych miejscach i krajach są różnorodne i nie są porównywalne. Informacje, które otrzymuje Podróżny w miejscu sprzedaży nie obowiązują Galilea w większej mierze niż informacje opublikowane na stronach internetowych www.galileo.hr lub w katalogu i innych drukowanych materiałach biura. Wszystkie opublikowane statki spełniają warunki Chorwackiego Rejestru Statków i innych przepisów prawnych, związanych z ich stanem technicznym oraz wyposażeniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Usługodawca ma prawo - w interesie bezpieczeństwa Podróżnego - w przypadku działania siły wyższej, jak np. awarii lub uszkodzenia silnika, zmienić przebieg podróży, wpłynąć do najbliższego portu i/lub przenieść się na inny statek.

3. Rezerwacja i opłaty

Wnioski i rezerwacje rejsów są przyjmowane drogą elektroniczną, pisemnie, osobiście w siedzibie Galileo oraz w biurach partnerskich. Podczas potwierdzania rezerwacji uważa się, że Podróżny zapoznał się z tymi warunkami i w całości je akceptuje. W ten sposób, co zawarte jest w Warunkach Ogólnych powstaje prawny obowiązek, odnoszący się zarówno do Galileo, jak i Podróżnego. Galileo udostępnia do dyspozycji Podróżnego Galileo odpowiednie materiały reklamowe lub program w formie elektronicznej lub drukowanej, udostępnia mu wszystkie informacje dotyczące podróży oraz udostępnia lub przekierowuje do warunków Ogólnych, które są nieodłączną częścią tej umowy i oferuje mu pakiet ubezpieczeń podróżnych. Podczas procesu rezerwacji Podróżny jest zobowiązany udostępnić wszystkie dane, których wymaga proces.

Aby potwierdzić rezerwację Podróżny jest zobowiązany wnieś opłatę zależnie od wybranej dynamiki płacenia. Jeśli rezerwacja jest realizowana w przeciągu 30 dni do rozpoczęcia podróży należy od razu wpłacić pełną kwotę. Termin, do którego koszty rezerwacji muszą zostać opłacone to 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, o ile nie zostało inaczej ustalone z Galileo.

Zwracamy uwagę, że podczas płacenia kartą kredytową będzie ona obciążona należnością w kunach, zgodnie z kursem PBZ z dnia, w którym następuje obciążenie karty.

4. Opłata klimatyczna

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami usługodawcy, Podróżny jest zobowiązany zapłacić opłatę klimatyczną. Płaci się ją na miejscu, podczas załadunku na statek. Opłata klimatyczna wynosi 21,00 euro od osoby na tydzień dla osób dorosłych. Osoby poniżej 12. roku życia płacą 10 euro na tydzień. Kwoty te nie będą wyróżnione w rezerwacji, ale na voucherze rezerwacji zamieszczona będzie informacja o zapłacie na miejscu..

5. Cena rejsu

Cena rejsu zawiera podstawową usługę, która jest opisana przy poszczególnych trasach i terminach, na które odnoszą się rezerwacje. W cenę rejsu nie są wliczone szczególne ani dodatkowe usługi i należy je opłacać oddzielnie. Dodatkowe i specjalne usługi należy zamówić lub zgłosić podczas rezerwacji rejsu, a Podróżny opłaca je a miejscu, jeśli tak zaznaczono w ofercie.

Ceny rejsów są podane w euro. Galileo zastrzega sobie prawo zmian opublikowanych cen. Podróżnym, którzy wpłacili zaliczkę za daną rezerwację Galileo oferuje cenę rejsu, która jest zawarta w kalkulacji, na której podstawie została wpłacona zaliczka. Jeśli zmiana nastąpi przed wpłatą zaliczki Galileo zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie ceny.

Jeśli w rezerwowanej kabinie będzie chciało zakwaterować się więcej osób niż zostało to zaznaczone w dokumentach podróżnych (voucherze), usługodawca ma prawo odmówić usługi niezgłoszonym osobom lub przyjąć wszystkie osoby za dopłatą pobraną od niezgłoszonych osób na miejscu.

6. Dynamika opłacania rezerwacji

1)
- 50% ceny usługi zakwaterowania po zaakceptowaniu wniosku
- 50% ceny usługi zakwaterowania co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem rejsu

2)
- 100% ceny usługi zakwaterowania po zaakceptowaniu wniosku (obowiązkowo jeśli do daty rozpoczęcia rejsu zostało mniej niż 30 dni)

7. Prawo Podróżnego do zmiany i odwołania rezerwacji

Jeśli Podróżny chce zmienić rezerwację lub odwołać już potwierdzoną rezerwację musi zgłosić to pisemnie (emailem, pocztom lub faksem) lub osobiście w siedzibie Galileo. Jako zmianę rozumie się zmianę właściciela rezerwacji, ilości osób lub daty rozpoczęcia, względnie zakończenia korzystania z usługi i to najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem rejsu. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeśli jest możliwa, będzie przeprowadzona bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami. Każda kolejna zmiana rezerwacji ( o ile jest możliwa) kosztuje 15 euro. W przypadku gdy zmiana nie jest możliwa, a Podróżny zechce zrezygnować z pierwotnie potwierdzonej rezerwacji obowiązują niżej wymienione warunki odwołania rezerwacji. Każda zmiana w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji oraz podczas korzystania z rezerwacji jest uznawana jako odwołanie rezerwacji.

W przypadku odwołania rezerwacji data przyjmowania pisemnego odwołania rezerwacji jest podstawą do kalkulacji kosztów rezygnacji.

Warunki odwołania rezerwacji są następujące:
- w przypadku odwołania w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 15 % wartości rezerwacji, co najmniej 25 EUR
- w przypadku odwołania w terminie od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 25% wartości rezerwacji
- w przypadku odwołania w terminie od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 50% wartości rezerwacji
- w przypadku odwołania w terminie od 14 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi płaci się 100% wartości rezerwacji

Jeśli Podróżny nie dotrze na zarezerwowany rejs w określonym terminie dojazdu, a nie poinformował o tym Galilea, rezerwację uważa się za odwołaną, a koszty odwołania obliczane są zgodnie z warunkami odwołania. Jeśli rzeczywiste koszty odwołania przekraczają wyżej wymienione koszty, Galileo zastrzega sobie prawo opłaty rzeczywiście powstałych kosztów.

Jeśli Podróżny, który odwołuje rezerwację zapewni zastępczego użytkownika na swoje miejsce, Galileo zainkasuje tylko rzeczywiście powstałe koszty wynikłe z zamiany. Nowy użytkownik rezerwacji bierze na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Warunków Ogólnych. Jeśli Podróżny podczas rejsu nie skorzysta z poszczególnych usług, które zostały mu zaoferowane, ponieważ przed czasem przerwał podróż lub z jakichś innych nieprzewidzianych wcześniej powodów nie ma prawa na częściowy zwrot wpłaconych środków. Galileo poleca opłacenie pakietu ubezpieczeń podróżnych.

8. Prawo Galilea do zmiany i odwołania rezerwacji

Jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności, których nie można przewidzieć, uniknąć ani im zapobiec Galileo zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania rezerwacji. Zarezerwowany rejs można wymienić tylko w wypadku wcześniejszego powiadomienia Podróżnego i to tylko zakwaterowaniem identycznej lub wyższej klasy, w cenie potwierdzonej rezerwacji. Jeśli zamienny rejs jest możliwy tylko na trasie/statku wyższej kategorii lub w terminie w cenie wyższej niż 15% opłaconej rezerwacji, Galileo zastrzega sobie prawo zapłaty różnicy w cenie po konsultacji z Podróżnym.

W przypadku niemożliwości zamiany opłaconego rejsu, Galileo zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu Podróżnego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rejsu oraz oferuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Podróżny w przypadku odwołania rezerwacji ze strony Galileo nie ma prawa żądać zadośćuczynienia, a Galileo jest zobowiązany zwrócić tylko wpłaconą kwotę.

Jeśli nie jest możliwa adekwatna zamiana na dzień rozpoczęcia rejsu, Galileo postara się dostarczyć Podróżnemu informacje o możliwych alternatywnych rejsach, które nie znajdują się w ofercie Galileo oraz zwrócić Podróżnemu kompletną wpłaconą należność za rezerwację.

9. Obowiązki Galileo

- Galileo zobowiązuje się troszczyć o wykonanie usług i chronić interesy i prawa Podróżnego zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.
- Galileo jest zobowiązany po przyjęciu całkowitej wpłaty wysłać Podróżnemu potrzebne dokumenty podróży.
- Galileo będzie wymienione obowiązki spełniał w pełnym zakresie, prócz nadzwyczajnych sytuacji, kiedy będzie postępował zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 8. - Organizator podróży może z powodu niekompletnej ilości pasażerów na statku odwołać rejs tylko w wypadku gdy w opisie rejsu podana została minimalna liczba pasażerów i o ile dotrzymał podanego terminu powiadomienia pasażerów o odwołaniu rejsu. O odwołaniu rejsu należy powiadomić Podróżnego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem podróży. O ile przed tym terminem organizator spostrzeże, że niemożliwe jest zebranie wymaganej liczby pasażerów, winien jest powiadomić o tym Podróżnego, który w tym przypadku prawo do otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty. Podróżny także ma możliwość przyjąć alternatywę, jaką zaoferuje mu w tym wypadku Galileo.

10. Obowiązki Podróżnego

- Podróżny jest zobowiązany zatroszczyć się o to,by on sam, jego dokumenty osobiste oraz bagaż spełniały wymogi zawarte w granicznych, celnych, zdrowotnych oraz dewizowych przepisach własnego kraju, kraju do którego się wybiera oraz krajów, przez które będzie przejeżdżał.
- Jest również zobowiązany sprawdzić, czy w celu przekroczenia granicy któregoś z krajów jest mu potrzebna odpowiednia wiza.
- Podróże do niektórych krajów wymagają obowiązkowych szczepień przeciw niektórym chorobom. Wybierając się do tych krajów Podróżny jest zobowiązany posiadać potwierdzenia i dokumenty tych szczepień.
- Po dojeździe do określonego miejsca Podróżny jest zobowiązany przedstawić usługodawcy tylko dokument podróży (voucher).
- Trzymać się reguł obowiązujących na statku, współpracować z usługodawcami w dobrej wierze.
- Podróżny sam jest odpowiedzialny za szkody, które wyrządzi, szczególnie za szkody, które nastały w wyniku nieposzanowania Umowy, warunków i obowiązków. Za szkodę, którą spowodował Podróżny jest zobowiązany zadośćuczynić natychmiast, u usługodawcy.

11. Bagaż

Przewóz bagażu samolotem jest bezpłatny do ciężaru, o którym decyduje przewoźnik. Nadwyżkę bagażu Podróżny opłaca zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika. dzieci, bez względu na wiek nie mają prawa do bezpłatnego przewozu bagażu samolotem. Podróżując autobusem Podróżny może wziąć ze sobą 2 sztuki bagażu. Podróżni sami są zobowiązani do troszczenia się o swoje rzeczy pozostawione w kabinie autobusowej i winni brać je ze sobą za każdym razem gdy opuszczają kabinę. W przeciwnym wypadku sami są odpowiedzialni za kradzież, zgubę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w kabinie autobusowej bez nadzoru.

Galileo nie odpowiada za uszkodzony, zniszczony lub zgubiony bagaż, ani za kradzież bagażu lub cennych przedmiotów na kwaterze (poleca się wynajęcie sejfu, o ile istnieje taka możliwość lub opłacenie pakietu ubezpieczeń, zawierającego również ubezpieczenie bagażu. Zgubiony bagaż lub kradzież zgłaszać należy usługodawcy świadczącemu usługę zakwaterowania oraz miejscowej policji.

12. Dokumenty podróżne

Podróżni są zobowiązani posiadać ważne dokumenty podróżne. Nieważne dokumenty, których następstwem jest przerwanie podróży, nie stwarzają żadnych stratnych skutków dla Galileo, a jeśli by z tego powodu Galileo poniósł dodatkową stratę, Podróżny jest zobowiązany ją pokryć. Jeśli podczas podróży dojdzie do kradzieży dokumentów podróży, koszty wystawienia nowych dokumentów ponosi Podróżny.

Galileo nie odpowiada za decyzje celnych, policyjnych i innych służb państwowych, które zabraniają Podróżnemu przekroczyć którąś z granic.

13. Dokumenty podróży

Dokumenty podróży powinny być dostarczone Podróżnemu drogą mailową lub faxem w ciągu 24 godzin po wpłacie całkowitej kwoty wartości rezerwacji. Po przybyciu na miejsce Podróżny jest zobowiązany przedstawić usługodawcy tylko dokument podróży (voucher), na którym będą jasno wyodrębnione usługi, które Podróżny opłacił oraz które usługodawca jest zobowiązany wyświadczyć.

14. Rozwiązywanie konfliktów/zażalenia

Jeśli zarezerwowane usługi nie zostały wyświadczone lub zostały wyświadczone niedbale, Podróżny ma prawo do skargi.

Podróżny może zażądać proporcjonalnego odszkodowania, jeśli właściciel rezerwacji złoży pisemną skargę. Każdy właściciel rezerwacji osobiście składa skargę za swoją rezerwację.

Galileo nie będzie przyjmował dodatkowych skarg, które nie zostały zgłoszone podczas pobytu. W tym wypadku Podróżny nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.

Procedura:
- Podczas przyjazdu do kwatery Podróżny jest zobowiązany reklamować nieodpowiadającą jakość usługi bezpośrednio usługodawcy. Niezwłocznie też powinien powiadomić Galileo mailowo info@galileo.hr lub telefonicznie na +385 21 542 233.
- Galileo wyśle swojego przedstawiciela na miejsce konfliktu a Podróżny jest zobowiązany poczekać w reklamowanym miejscu. Podróżny jest zobowiązany współpracować tak z usługodawcą, jak i z przedstawicielem Galileo, w dobrej wierze, że powody konfliktu zostaną usunięte. Jeśli konflikt na miejscu nie zostałby zażegnany, przedstawiciel układa pisemne potwierdzenie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podróżnego oraz dla Galileo. Podróżny zostanie natychmiast powiadomiony jeśli Galileo w tym czasie nie będzie miał możliwości wysłania swojego przedstawiciela, a Podróżny jest wciąż zobowiązany współpracować z usługodawcą w dobrej wierze zażegnania konfliktu.
- Podróżny jest również zobowiązany przyjąć alternatywę w tym samym obiekcie (jeśli taka istnieje). Jeśli podróżny na miejscu nie zaakceptuje proponowanego rozwiązania, które byłoby adekwatne do opłaconej usługi, Galileo nie jest zobowiązany uznać przedstawionej skargi. Jeśli Podróżny na miejscu przyjmie proponowane rozwiązanie, Galileo nie jest zobowiązany uznać dodatkowej skargi za tą samą reklamację.
- Jeśli konflikt nie zostałby zażegnany, Podróżny jest zobowiązany wysłać pisemną skargę wraz z potwierdzeniem przedstawiciela (jeśli zostało ono wydane), fotografiami i odpowiadającą dokumentacją, która ukazuje podstawę skargi, mailem na info@galileo.hr lub pocztą na adres Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, 21000 Split. Galileo będzie brał pod uwagę tylko kompletnie udokumentowane skargi, przyjęte w terminie 14 dni od zakończenia korzystania z usługi.
- Ewentualne nieodpowiadające usługi podczas pobytu Podróżny sam reklamuje na miejscu. Jeśli po złożeniu skargi usługa nie zostanie ulepszona, Podróżny powinien śledzić poniższą procedurę. W interesie Podróżnego leży opisanie skargi w Księdze skarg (jeśli jest dostępna) u usługodawcy.
- Galileo zobowiązuje się dostarczyć pisemne rozwiązanie w terminie 14 dni od daty przyjęcia skargi. Galileo może opóźnić termin rozwiązania konfliktu z powodu zbierania informacji i sprawdzania podstawności skargi u usługodawcy najwyżej o dodatkowych 14 dni. Galileo zobowiązuje się rozwiązywać tylko te konflikty, których powodu nie dało się usunąć na miejscu, podczas trwania usługi.
- Dopóki Galileo nie dostarczy rozwiązania, Podróżny wyrzeka się pośrednictwa jakiejkolwiek osoby, arbitraży UHPA lub instytucji sądowej, jak i podawania informacji przedstawicielom opinii publicznej.
- Jeśli Podróżny nie jest zadowolony z rozwiązania, ma prawo do procesu sądowego. W takich przypadkach uznaje się podległość sądowi w Splicie. Miarodajnym prawem jest prawo chorwackie.

Najwyższe odszkodowanie może sięgnąć wartości reklamowanej usługi i nie może zawierać już wykorzystanych usług. Odszkodowanie nie może zawierać ewentualnych kosztów Podróżnego, wynikających ze złożonej reklamacji.

Galileo nie może być odpowiedzialny za niekorzystne warunki klimatyczne, czystość morza i plaży, jakoś i dostępność atrakcji w miejscowościach (prace uliczne, stan obiektów)oraz za podobne sytuacje, które mogą spowodować niezadowolenie Podróżnego, a nie dotyczą bezpośrednio jakości kwatery.

15. Ubezpieczenie od ryzyka odwołania podróży

O ile podróżny podczas rezerwacji przewiduje, że z powodu określonych sytuacji musiałby odwołać podróż, Galileo poleca opłatę polisy ubezpieczeniowej od odwołania podróży. Ubezpieczenie od odwołania nie może zostać opłacone później, jedynie podczas zgłoszenia na wypoczynek. Premię ubezpieczenia oblicza się zależnie od wartości podróży, według cennika towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie od odwołania ważne jest tylko podczas wystąpienia następujących przypadków, po udokumentowaniu:
- śmierć
- nieszczęśliwy wypadek z ciężkimi obrażeniami ciała
- nagła ciężka choroba, wymagająca pilnej opieki lekarskiej
- powikłania ciążowe
- nietolerancja szczepienia, któremu ubezpieczony musiał się poddać ze względu na przepisy odwiedzanego kraju
- straty mienia wywołane pożarem, klęską żywiołową lub celowym zniszczeniem mienia przez osobę trzecią
- ćwiczenia wojskowe

Jeśli Podróżny nie posiada ubezpieczenia od odwołania, a musi odwołać podróż i posiada potwierdzenie jednej z wymienionych nieprzewidzianych przeszkód Galileo zatrzymuje prawo wypłaty zgodnie z prawami wymienionymi w punkcie 7. tej Umowy. W wypadku odwoływania rezerwacji nie wypłaca się kosztów wizy i wystawienia dokumentów podróżnych, nawet w przypadku gdy podróżny posiada ubezpieczenie od odwołania. Opłacając polisę ubezpieczeniową od odwołania Podróżny przerzuca swoje roszczenia na towarzystwo ubezpieczeniowe, którego polisę posiada, a Galileo zobowiązuje się dostarczyć Podróżnemu wszystkie dokumenty związane z rezerwacją, które należy przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia znajdują się w polisie ubezpieczeniowej, którą polecamy przeczytać osobiście każdemu Podróżnemu.

16. Ubezpieczenie podróżne

Ceny podróży nie zawierają cen"pakietu"ubezpieczeniowego: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby podczas podróży, ubezpieczenia od uszkodzenia i zgubienia bagażu i ubezpieczenia zdrowotnego. Podpisując Umowę o podróży, której nieodłączną częścią są niniejsze Warunki uważa się, że podróżnym zostało polecone dodatkowe ubezpieczenie, wymienione w poprzedniej części. W przypadku gdy Podróżny żąda wymienionego ubezpieczenia, może je uzyskać u jednego z ubezpieczycieli lub u Galileo, przy czym Galileo jest tylko pośrednikiem.

Polecamy uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia przed dokonaniem transakcji.

17.Ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności lub upadłości organizatora podróży

Zgodnie z prawem o działalności turystycznej, w przypadku niewypłacalności lub upadku Galilea, Podróżni zaskoczeni podczas podróży, jak i osoby, które wpłaciły zaliczkę za podróż powinny niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem niniejszej Umowy lub innego odpowiedniego dokumentu.

18. Ochrona danych osobowych

Podróżny podaje swoje dane dobrowolnie. Dane osobowe podróżnego są potrzebne do realizacji usługi. Te same kontakty będą wykorzystywane do wzajemnej komunikacji. Galileo zobowiązuje się, że nie wywiezie danych Podróżnego za granicę ani nie przekaże ich osobie trzeciej, prócz wykorzystania ich w celu świadczenia usługi. Wyjątek od przekazywania danych osobom trzecim stanowi ustalanie szczegółów ubezpieczenia od ryzyka odwołania, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby, ubezpieczenia od ryzyka zgubienia lub zniszczenia bagażu oraz dowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży i pobytu za granicą. Jeśli Podróżny zdecyduje się na polisę ubezpieczeniową, jego dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dane osobowe Podróżnego będą strzeżone w bazie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Strona daje pozwolenie na korzystanie z jej danych osobowych na cel akcji marketingowych Galileo.

19.Ważna uwaga

Wpłatą zaliczki za rezerwację zakwaterowania Podróżny przyjmuje w całości wszystkie wymienione części w niniejszych Warunkach ogólnych, które stają się tym samym prawnym obowiązkiem tak dla Podróżnego, jak i dla Galileo.

20. Zniżki

W przypadku paralelnych akcji promocyjnych zniżki się nie sumują. Dodatkowe zniżki nie obowiązują oferty last minute.

Prosimy zwrócić uwagę na zniżki dla dzieci, jak i na pozostałe zalety, które zostały wyróżnione w opisach kwater.

21. Podległość sądowi

Podróżny i Galileo ewentualne spory dotyczące tej Umowy będą rozwiązywać na drodze porozumienia, a w przeciwnym wypadku poddają się decyzji sądu w Splicie, a miarodajnym prawem będzie prawo chorwackie.

Split, 01.03.2008.