*galileo.hr - Vaše agentura pro cesty do Chorvatska
hrvatski english italiano deutsch francais ce�tina magyar slovenski rom�ne�te polski

Všeobecné podmínky poskytování služeb na lodi

1. Obsah nabídky

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy (voucheru, poukazu), jež je uzavřena mezi společností Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, Split (dále jen Galileo) a objednavatelem ubytování. Veškeré údaje a podmínky v programu a v těchto Všeobecných podmínkách zavazují jak Galiea, tak i objednavatele, pokud se smluvně nedohodnou jinak. Galileo garantuje služby v souladu se zveřejněnými informacemi a potvrzenou rezervací, vyjma případů "vyšší" moci nebo změny okolností.

2. Popis služeb na okružních plavbách

Za popisy a údaje o nabízených lodích a kajutách zodpovídá poskytovatel služeb na základě prohlídky a jejich skutečného stavu v momentě zveřejnění katalogu. Standardy ubytování, stravování, služeb, atd. se v jednotlivých letoviscích a zemích liší a nelze je srovnávat. Informace, které klient obdrží v prodejním místě, nezavazují Galilea, pokud se liší od informací zveřejněných na jeho internetových stránkách www.galileo.hr či dalších tištěných materiálech vydaných agenturou. Všechny lodě vystavené v nabídce splňují nejen parametry Chorvatského registru lodí, ale i další zákonné normy vztahující se k technickému stavu a bezpečnostnímu vybavení. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změny trasy, odplutí do nejbližšího přístavu nebo přestupu na další loď – a to v případě ohrožení bezpečnosti klientů a v případech vyšší moci jako je havárie, závada na motoru apod.

3. Rezervace a platby

Dotazy a rezervace okružních plaveb se provádějí elektronicky, písemně nebo osobně v prodejně Galileo a v prodejnách partnerských agentur. Potvrzením rezervace klient zároveň stvrzuje, že je seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas. Tím se Všeobecné podmínky stávají právním závazkem jak pro zákazníka, tak i pro Galilea. Galileo dává klientovi dispozici reklamní materiál nebo program v tištěné nebo elektronické podobě, podává mu informace související s pobytem a předává mu je a současně ho odkazuje na Všeobecné podmínky pro pobyt, jež jsou nedílnou součástí vzájemné smlouvy, jakož i nabízí cestovní pojištění.V průběhu vyřizování rezervace je klient povinen poskytnout veškeré údaje, které jsou k tomu zapotřebí.

>

K potvrzení a zaknihování rezervace je nezbytné uhradit zálohu v souladu se zvoleným rozvrhem plateb. Při rezervaci zájezdu v období méně než 30 dní před začátkem pobytu, je zákazník povinen uhradit ihned plnou cenu pobytu. Veškeré platby za rezervaci mají termín úhrady nejpozději 30 dní před zahájením, pokud není s Galileem dohodnuto jinak.

Platby poukázané kreditními kartami se přepočítávají na chorvatské kuny(HRK) kurzem stanoveným dle PBZ (Privredna banka Zagreb) platným v den provedení operace na kartě.

>

4. Pobytová taxa

Podle platných podmínek poskytovatele služeb klient je povinen uhradit pobytovou taxu. Taxa se hradí při nástupu na loď a je stanovena částkou ve výši 21,00 EUR za dospělou osobu a týden. Mládež po 12. roce věku platí 10,00 Euro za týden. V rozpisu služeb v rezervaci částka za pobytovou taxu nebude uvedena, ale na voucheru (poukaze) bude poznámka o úhradě taxy v místě.

5. Cena okružních plaveb

Cena okružních plaveb zahrnuje základní službu v souladu s popisem uvedeným k jednotlivým trasám a příslušnému termínu. V ceně okružní plavby nejsou zahrnuty další nebo dodatečné služby, které se účtují zvlášť. Další a dodatečné služby je nezbytné žádat či nahlásit již při rezervování okružní plavby a klient je hradí buď společně se základními službami nebo i v místě – pokud je v nabídce tak uvedeno.

>

Ceny okružních plaveb jsou uvedeny v Eurech. Galileo si vyhrazuje právo na změnu zveřejněných cen. Galileo garantuje neměnnost ceny zákazníkům s uhrazenou zálohou. V případě změny ceny před úhradou zálohy se Galileo zavazuje uvědomit klienta o nastalé situaci.

>

Ubytování se poskytuje stejnému počtu osob, jaký je uveden v rezervaci. Pokud se na loď dostaví více osob, než je uvedeno v poukaze, poskytovatel služeb má právo nenahlášeným osobám ubytování buď odříci nebo požadovat doplacení služeb v místě.

6. Platby a možnosti splátek

1)
- 50% z ceny za ubytovací služby uvedené na schváleném dotazu
- 50% z ceny ubytovacích služeb nejpozději 30 dní před zahájením poskytování služeb okružní plavby

2)
- 100% ceny za ubytovací služby uvedené na schváleném dotazu se hradí v případě, že do dne zahájení poskytování služeb okružní plavby zbývá méně než 30 dní

7. Změny a zrušení rezervace

Změny již potvrzených rezervací se podávají písemně (e-mailem, poštou nebo faxem) nebo osobně v prodejně Galileo. Za změnu se považuje změna osoby objednatele rezervace, změna počtu osob či termínu zahájení nebo ukončení pobytu v době nejpozději 30 dní před zahájením okružní plavby. První změna rezervace, pokud bude možná - bude vykonána zcela bezplatně. Za každou další změnu rezervace (pokud bude proveditelná) Galileo bude účtovat poplatek za změnu ve výši 15 EUR. V případě, že změna nebude možná a klient proto původní rezervaci zruší, budou uplatněny níže uvedené stornovací podmínky.Změna ubytovací jednotky či jiná změna v období kratším než 30 dní před začátkem rezervace nebo v době již zahájeného poskytování služeb rezervace, je považována za storno.

>

Rozhodující datum pro výpočet stornovacích poplatků je datum přijetí písemného požadavku na zrušení rezervace.

Stornovací podmínky rezervací jsou následující:
- storno v období do 30 dní před zahájením poskytování služeb činí 15% z ceny rezervace, minimum však 25 EUR
- storno v období 29 - 22 dní před zahájením poskytování služeb činí 25% z ceny rezervace
- storno v období 21 - 15 dní před zahájením poskytování služeb činí 50% z ceny rezervace
- storno v období 14 - 0 dní před zahájením poskytování služeb činí 100%

Pokud se zákazník okružní plavby nedostaví ve smluveném čase na místo odjezdu lodi, rezervace bude považována za zrušenou a účtuje se storno dle výše uvedených podmínek. Pokud skutečné náklady související se zrušením jsou vyšší, než výše uvedené, Galileo si vyhrazuje právo požadovat úhradu skutečných nákladů.

>

V případě, že si zákazník při odřeknutí rezervace nalezne za sebe náhradníka, který využije stávající rezervaci, Galileo bude v tom případě účtovat jen skutečné náklady související s výměnou. Případný nový účastník rezervace přijímá závazky plynoucí z těchto Všeobecných podmínek. Pokud zákazník nevyužije část poskytovaných služeb z důvodu předčasného odjezdu nebo jiných nepředpokládaných důvodů, nemá právo na náhradu za nevyužité služby. Doporučujeme sjednání pojištění storno poplatků.

8. Změny nebo zrušení rezervace ze strany Galilea

V případě mimořádných událostí, které nebylo možné předvídat, odvrátit ani odstranit si Galileo vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení rezervace. Rezervovanou okružní plavbu lze změnit jen za předchozího informování zákazníka a to za ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii původně sjednané a potvrzené rezervace. Pokud je náhradní okružní plavba možná jen na trase/lodi vyšší kategorie nebo v termínu, kde je cena o 15% vyšší než byla hodnota původně zaplacené rezervace, Galileo si vyhrazuje právo na doplacení rozdílu, po předchozí konzultaci s klientem.

>

V případě, že změna již uhrazené okružní plavby není možná, Galileo si vyhrazuje právo zrušení rezervace ještě před zahájením pobytu, po domluvě s klientem a v termínu nejpozději 7 dní před zahájením poskytování služeb okružní plavby. Zároveň garantuje navrácení všech uhrazených prostředků. Zákazník v případě zrušení ze strany Galilea nemá nárok vymáhat od Galilea odškodnění, Galileovou povinností je pouze navrácení uhrazených prostředků.

Pokud nebude možné nalézt adekvátní výměnu v den zahájení poskytování služeb okružní plavby, Galileo se bude snažit klientovi poskytnout informace o možné alternativní okružní plavbě, která nemusí být z Galileovy nabídky a zároveň vrátí zákazníkovi celý obnos již uhrazené částky.

9. Povinnosti Galilea

- Galileo se zavazuje k pozornosti a péči při vykonávání služeb, k ochraně zájmů a práv klientů v souladu s dobrými zvyklostmi v turistice.
- Galileo je povinen po přijetí celkové platby vydat klientům cestovní doklady.
- Galileo se zavazuje svoje závazky dodržet beze zbytku, s výjimkou mimořádných okolností, kdy bude postupovat jak je uvedeno v Bodu 8.

- Organizátor pobytu má právo odstoupit od okružní plavby v případě nesplnění minimálního počtu účastníků, pokud minimální počet účastníků byl v popisu pobytu uveden a pokud se odstoupení uskuteční ve smluveném termínu. Zákazníka je o zrušení pobytu nezbytné informovat nejpozději 7 dní před zahájením pobytu. V případě, že je již dříve je evidentní, že se předpokládaný počet účastníků nenaplní, je povinen o tom účastníka informovat a vrátit celou uhrazenou částku. Zákazník má také možnost akceptovat případnou alternativu, kterou mu Galleo nabízí.

10. Povinnosti zákazníka

- Zákazník má povinnost zajistit, aby osoby, doklady a zavazadla vyhovovaly požadavkům a předpisům pohraničních, celních, zdravotních a devizových úřadů, a to jak vlastní země, tak i cílové a tranzitních zemí.
Zákazník je povinen sám prověřit případnou vízovou povinnost pro vstup do uvedených zemí.
- Některé země mají při vstupu požadavek na očkování proti nemocem. V takových případech je zákazník povinen vlastnit doklad o provedeném očkování.
- Po příjezdu na místo určení je klient povinen předat poskytovateli ubytování cestovní doklad poukaz-voucher v tištěné formě.
/>- Povinností klienta je dodržovat na lodi domácí řád a v dobré víře spolupracovat s poskytovatelem služeb.
- Zákazník odpovídá za případné škody, které způsobí, obzvláště za škody vzniklé nedodržením smlouvy, podmínek a povinností. Vzniklou škodu klient hradí ihned poskytovateli služeb.

h2>11. Zavazadla

Při letecké dopravě je doprava zavazadel do určité váhy zdarma, limit určují předpisy letecké společnosti. Za nadváhu se připlácí dle platného ceníku letecké společnosti. Děti bez ohledu na věk nemají v letecké dopravě právo na bezplatnou dopravu zavazadel. V autobusové dopravě je možné cestovat se 2 kusy osobních zavazadel. Cestující mají povinnost se o svá zavazadla v kabině autobusu postarat a při každém opouštění autobusu si je vzít sebou. V případě krádeže, ztráty nebo poškození sami zodpovídají za své věci ponechané v kabině autobusu bez dozoru.

Galileo nenese zodpovědnost za poškozená, zničená či ztracená zavazadla, ani za krádež zavazadel nebo cenných věcí v ubytovacím objektu - doporučujeme pronájem sejfu, je-li to možné nebo sjednání pojištění pro případ zabezpečení zavazadel. Ztracená zavazadla nebo krádež je nezbytné nahlásit ubytovateli nebo příslušné policejní stanici.

12. Osobní doklady

Klient je povinen mít platný osobní cestovní doklad. Zrušení pobytu z důvodu neplatného dokladu se společnosti Galileo netýká. Pokud však ve svém důsledku z důvodu neplatných dokladů, vznikla společnosti Galileo škoda, je klient povinen ji uhradit. V případě, že v průběhu pobytu dojde ke ztrátě nebo krádeži osobních dokladů, náklady na jejich pořízení nese sám klient.

Galileo ne zodpovídá za rozhodnutí celních, policejních a jiných státních orgánů, pokud klientovi nepovolí vstup do země.

13. Cestovní doklady

Cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 24 hodin od přijetí celkové platby za rezervaci a doručeny budou prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Po příjezdu do cílového místa je klient povinen předat ubytovateli cestovní doklad (poukaz-voucher) v tištěné formě, na kterém budou vyznačeny objednané služby, které je poskytovatel služeb povinen poskytnout.

14. Stížnosti a reklamace

V případě neposkytnutí služeb nebo nekvalitně poskytnutých služeb má klient právo na reklamaci.

Klient může požadovat přiměřené odškodné na základě písemné stížnosti objednatele rezervace. Stížnost podává vždy objednatel ke své rezervaci.

Galileo nebude řešit dodatečné stížnosti, které nebyly nahlášeny v průběhu pobytu. V případě dodatečně nahlášených závad nemá klient právo na vrácení prostředků.

Postup při řešení stížností:
- Při nástupu do ubytovací jednotky je klient povinen neprodleně oznámit neodpovídající kvalitu přímo poskytovateli služeb. Současně je povinen uvědomit i Galilea buď e-mailem na info@galileo.hr nebo telefonicky na +385 21 542 233.
- Galileo vyšle svého zástupce do místa pobytu a klient vyčká jeho příjezdu v reklamovaném ubytování. Klient je při nahlášení závad povinen poskytnout nezbytnou součinnost tak, aby příčina závad mohla být odstraněna. Pokud nemůže být závada na místě odstraněna, zástupce vyhotoví zápis ve dvou provedeních, z nichž po jednom obdrží klient a Galileo. V případě, že Galileo nebude moci vyslat svého zástupce, klient bude stížnost řešit s ubytovatelem za nezbytné součinnosti tak, aby se odstranila příčina stížnosti.
- Klient je povinen přijmout náhradní ubytování ve stejném objektu (pokud je k dispozici). Pokud klient na místě nepřijme náhradní řešení, které je adekvátní zaplacené službě, Galileo nenese v tomto případě vůči klientovi žádné závazky.
- V případě, že závada není odstraněna, klient zašle písemnou stížnost doplněnou o zápis zástupce (pokud je sepsán), fotografie a případné dalšími doklady, vysvětlující podstatu závady buď mailem na info@galileo.hr nebo poštou na adresu Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, 21000 Split. Galileo se bude zabývat jen doloženými stížnostmi přijatými ve lhůtě 14 dní po ukončení služby.
- Případné nedostatečně poskytnuté služby v průběhu pobytu se reklamují v místě. Pokud se služby ani po připomínce nezlepší, je nezbytné aby klient postupoval podle výše uvedeného návodu. Je v zájmu klienta, aby svoji připomínku či stížnost zapsal do knihy stížností ubytovatele (je-li to možné).
- O výsledku stížnosti bude Galileo informovat klienta písemně ve lhůtě 14 dní od přijetí. Lhůta k řešení reklamace může být prodloužena o dalších 14 dní pokud bude nezbytné k došetření celého případu získat další informace nebo prověřovat údaje ze stížnosti. Dodatečně se písemně mohou řešit jen ty stížnosti, jejichž příčina se nedala na místě a v průběhu pobytu odstranit.
- Dokud není ukončeno reklamační řízení, klient se zříká práva zastupování jinými osobami, arbitráže u UHPA nebo soudního řešení záležitosti, jakož i poskytování informací prostředkům veřejného informování.
- Pokud klient není spokojen s řešením stížnosti má právo na soudní řešení. V takovém případě se určuje příslušnost soudu ve Splitu a spor se bude řídit právem Republiky Chorvatsko.

>

Maximální náhrada za stížnost může obnášet částku jen do výše nečerpaných služeb. Odškodnění za reklamaci nemůže zahrnovat klientovy případné výdaje spojené s podáním reklamace.

Galileo ne odpovídá za nepříznivé klimatické podmínky, čistotu moře, pláží, kvalitu a dosažitelnost vybavenosti v místě pobytu (pouliční práce, stav okolních objektů), a podobné situace, jež způsobují nespokojenost klienta, ale nesouvisejí přímo s kvalitou ubytování v ubytovací jednotce.

15. Pojištění

Pokud si klient není předem jistý, zda nebude muset kvůli nepředvídaným překážkám odříci sjednaný pobyt, Galileo doporučuje případné sjednání pojištění nákladů souvisejících se zrušením pobytu. Pojištění pobytu proti stornu nelze sjednat dodatečně, ale pouze při zajišťování rezervace. Výše odškodnění je úměrná ceně zájezdu a dle ceníku pojišťovací společnosti. Pojišťovací společnost uznává písemně doložené závažné důvody vedoucí ke zrušení zájezdu, a to následovně:
- smrt
- úraz s následným závažným poraněním
- náhlé onemocnění, při kterém je nezbytná lékařská péče
- komplikace v těhotenství
- nesnášenlivost očkovací vakcíny v případě povinného očkování pro vstup do země
- škody na majetku způsobené požárem, přírodní katastrofou nebo úmyslným trestným činem třetí osoby
- vojenské cvičení

V případě, že klient ruší účast na zájezdě a nemá sjednané pojištění proti stornu zájezdu i v případě, že může doložit i jediný z výše uvedených závažných důvodů zrušení, Galileo bude účtovat výdaje související se zrušením zájezdu podle pravidel uvedených v Bodě 7 těchto podmínek. Náklady na pořízení cestovního dokladu či víza nejsou součástí ceny zájezdu a nelze z nich vyčíslovat odškodnění, a to ani v případě uzavřeného cestovního pojištění proti stornu zájezdu. Pojistná smlouva vzniká mezi klientem a pojišťovnou a případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou, Galileo se zavazuje zajistit klientovi veškerou dokumentaci vztahující se k jeho případu. Podmínky pojistné smlouvy jsou uvedeny na smlouvě s pojišťovnou a je v zájmu klienta se s nimi seznámit.

16. Cestovní pojištění

Cestovní pojištění (míní se tím pojištění proti riziku úrazu, onemocnění během cesty, poškození a ztráta zavazadel, dobrovolné zdravotní pojištění) není zahrnuto v ceně pobytu. Podpisem cestovní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto Podmínky, se má za to, že zákazníkovi byla nabídnuta možnost pojistit se dle možností uvedených v předchozím bodě. Pokud klient požaduje uvedená pojištění, tato se mohou sjednat bud přímo v jedné z pojišťovacích společností nebo u firmy Galieo, přičemž Galileo je pouze zprostředkovatelem při sjednání pojištění.

Dříve než se rozhodnete ke koupi zájezdu, doporučujeme podrobně prostudovat podmínky pojištění.

17. Pojištění pro případ platební neschopnosti nebo úpadku organizátora pobytu

V souladu se zákonem o turistické činnosti je cestovní agentura Galileo pojištěna proti platební neschopnosti a úpadku. V případě pojistné události doporučujeme klientům, kteří již jsou na pobytu a těm, kteří mají uhrazené zálohy, neprodleně kontaktovat pojišťovnu uvedenou na cestovní smlouvě nebo jiném odpovídajícím dokladu.

18. Ochrana osobních údajů

Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně. Osobní údaje zákazníka jsou nezbytné k realizaci požadované služby. Údaje se budou používat při vzájemné komunikaci. Galileo se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebude šířit do zahraničí, jedině v souladu s požadovanou službou. Výjimkou je poskytování osobních údajů třetím osobám v případě pojištění proti stornu, úrazu a nemoci, proti ztrátě a poškození zavazadel a dobrovolného zdravotního pojištění pro pobyt a cesty do zahraničí. V případě sjednání pojistné smlouvy osobní údaje budou předány pojišťovací společnosti. Osobní údaje cestujících se uchovávají v databázi údajů, v souladu s Rozhodnutím o způsobu shromažďování, zpracování a zabezpečení osobních údajů . Smluvní partner tímto dává souhlas, aby jeho osobní údaje mohly být použity za účelem marketingových akcí Galilea.

19.Závěrečné ustanovení

Úhradou zálohy za rezervaci ubytování zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, které se tímto stávají právním závazkem pro obě smluvní strany.

20. Slevy

Vypsané akce a slevy nelze slučovat. U akcí Last minute již nelze uplatnit dodatečné slevy.

Další slevy naleznete u popisu objektů, jedná se obzvláště o slevy pro děti a jiné výhody.

21. Příslušnost soudu

Zákazník a Galileo budou usilovat o řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy, dohodou. V případě sporu se určuje příslušnost soudu ve Splitu a spor se bude řídit dle práva Republiky Chorvatsko.

Split, 01.03.2008.
KLIENTSKÝ SERVIS

Chorvatsko
+385 21 54 22 33
info@galileo.hrPondělí - Pátek 08-22 | Sobota 08-12

N/AN/AN/A
Galileo putnička agencija d.o.o., Zvonimirova 14/IV, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 58565616320, ID HR-AB-21-060187792 | Uvjeti korištenja