*galileo.hr - Vaša agencija za potovanje na Hrvaško
hrvatski english italiano deutsch francais ce�tina magyar slovenski rom�ne�te polski

Affiliate partner pogodba

Člen 1. Predmet pogodbe

Ta pogodba se sklepa med turistično agencijo Galileo in Partnerjem s ciljem definiranja pogojev sodelovanja v Galileo affiliate programu.

Člen 2. Pridruženje affiliate programu

Pravico do sodelovanja v affiliate programu ima vsaka pravna in fizična oseba, ki ima lastno spletno stran. Partner pristopi v affiliate program na takšen način, d aizpolni prijavnico na spletni strani galileo.hr. Izpolnjena affiliate prijavnica se smatra kot podpisana pogodba. Z izpolnitvijo prijavnice Partner potrjuje, da je prebral pogoje affiliate programa, da jih je popolnoma razumel in da se popolnoma strinja z njimi. Galileo bo pregledal vsebino strani v navedeni affiliate prijavnici in bo pisno poslal odgovor, ali zadovoljuje standarde vstopa v affiliate program. Pogodba stopi v veljavo v kolikor Partner predhodno zadovolji kriterije vstopa v affiliate program.

Galileo si pridržuje pravico, da po lastni volji v vsakem trenutki prikrajša pravico do sodelovanja v affiliate programu obstoječem ali bodočem partnerju affiliate programa. Spletne strani, ki niso v skldu z Galileovimi standardi poslovanja so tiste, ki vsebujejo nasilje, diskriminacijo, nezakonite aktivnosti, erotiko, pornografijo in podobno. V kolikor je zahteva za vstop v affiliate program zavrnjena lahko zainteresirana stranka ponovno pošlje zahtevek, v kolikor je opravila potrebne spremembe na svoji spletni strani.

Člen 3. Lastništvo

Galileo si pridržuje vse pravice vezane za zaščiteno ime podjetja, oznake podjetja, logotip, slogan, besedilo in grafične rešitve. Partner po podpisanei pogodbi dobi pravico do oglaševanja storitev in produktov iz Galileo ponudbe, ampak na nalin, ki je definiran tukaj. Prav tako ima pravico do uporabe promocijskega materiala Galilea (banner, povezavo ali besedilo), lahko uporablja Galileov logotip za identifikacijo kot Partner v tem programu. Partnerju ni dovoljeno spreminjati Galileov logotip in promocijski material. dovoljena je uporaba besedila iz spletne strani galileo.hr ob navdebi vira ali povezave, medtem ko je uporaba slikovnega gradiva dovoljena ob predhodni pisni odobritvi. V kolikor Galileo oceni, da uporaba slikovneih ali pisnih materialov ni v skladu s predpisi, bo o tem obvestila Partnerja, medtem ko v primeru hujše zlorabe pogodbe lahko to rezultira z materialno odgovornostjo Partnerja in s prekinitvijo pogodbe.

Člen 4. Način sodelovanja

Galileo se obvezuje, da bo Partnerju omogočil pristop vsem potrebnim informacijam za kvalitetno sodelovanje, da bo baza podatkov redno ažurirana oziroma posodobljena, in bo redno obveščal Partnerja o novostih v ponudbi. Partner je dolžan dati promocijski material na svojo spletno stran v nespremenjeni obliki. Veza med galileo.hr in Partnerjevo spletno stranjo se ustvarja preko URL-ja, ki ga je možno dobiti na uporabniških straneh. V primeru neupoštevanja predpisov o načinu povezovanja Partnerjeve spletne strani z Galileovim spletnim stranem, Galileo ne bo v zmožnostih kontroliranja ustvarjenega prometa med njima, kar gre v škodo Partnerja. V kolikor Partner ne more najditi promocijskega materiala v ustrezni obliki, priporočamo, da kontaktirate Galileo.

Člen 5. Uporabniške strani

Partnerju bo po uspešnem pristopu v affiliate program omogočen online pristop uporabniškim stranem. Partner bo tukaj lahko uporabljal program za namestitev linkov in bannerjev, in bo lahko transparentno spremljal različne statistike (število preusmerjenih obiskovalcev, ustvarjena provizija, skupen promet in podobno), ki bodo jasno pokazale uspešnost Partnerjeve promocijske kampanje in samega affiliate programa. Uporabniškim stranem lahko Partner pristopi z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ga bo samodejno pridobil z odobritvijo v affiliate program.

Člen 6. Provizija

Galileo dovoljuje Partnerju v skladu s spodnjo tabelo, odstotek prometa za vsako rezervacijo, ki jo realizira obiskovalec preusmerjen iz Partnerjeve spletne strani. Provizija se obračunava odvisno od ustvarjene prodaje v tekočem obračunskem letu pogodbe in od dinamike izplačil provizije. Obračunsko leto traje v obdobju od 01/01 – 31/12. Turistična taksa od prodanih storitev ne bo vključena v obračun provizije Partnerju.

Obiskovalci, ki so preusmerjeni iz Partnerjeve spletne strani in so eventuelno pokazali interes po rezervaciji določenih storitev iz Galileo ponudbe, ne bo vključeno v obračun realiziranega prometa. Radi bi Vas opomnili, da tisti obiskovalci, ki so vplačali rezervacijo za določene storitve bodo vključeni v obračun realiziranega prometa. V kolikor bi prišlo do upravičene odpovedi rezervacije iz strani gosta in bi mu vplačan znesek bil vrnjen, bi to tudi privedlo do izničenja provizije, ki je bila predhodno odobrena Partnerju. Partner bo pravočasno obveščen o odpovedi, in bo imel možnost vplogleda v relevantno korespodenco z gostom. V kolikor je znesek že izplačan Partnerju, bo Galileo prvo naslednje izplačilo zmanjšal v višini tega zneska.

Višina pripadajoče provizije je odvisna od ustvarjenega prometa na način, ki je prikazan v spodnji tabeli.

Ustvarjen letni promet (EUR) Provizija (%)
< 5,000 4
5,001 - 10,000 5
10,001 - 20,000 6
20,001 - 50,000 7
50,001 < 8<

Člen 7. Dinamika i obračun izplačila

Dinamika izplačila ustvarjene provizije je prilagojena Partnerju. Zahtevek za izplačilo se poda v pisni obliki, torej preko e-maila, faxa ali preko uporabniške strani. Galileo je dolžan, da v roku 3 delovnih dni preusmeri izplačilo na Partnerjev račun.

V kolikor je Partner pravna oseba, se obvezuje, da bo ob zahtevi izdal tudi fakturo z zneskom. DDV je vključen v znesek provizije. Faktura mora biti veljavna, na njej mora biti tekoči račun na katerega mora denar biti nakazan.

Fizične osebe niso dolžne izdati fakturo za pripadajočo provizijo, ampak so dolžne obvestiti Galileo o številki svojega tekočega računa. S to pogodbo fizična oseba prevzema odgovornost za plačevanje pripadajočih davkov državi. Galileo ni odgovoren v primeru neplačevanja obveznih davkov iz strani fizične osebe. Minimalen znesek za izplačilo ustvarjene provizije je 50 Eur in v tem primeru si stroške transakcije delita Partner in Galileo, in to tako, da Galileo plača stroške Hrvaških bank, medtem ko ostale stroške krije Partner. Za izplačilo, kjer je znesek manjši kot 50 Eur ali pa je enak strošku transakcije denarja, Partner prevzema vse stroške transakcije. V kolikor je višina zneska za izplačilo več kot 500 Eur, stroške transakcije plača Galileo. V kolikor na koncu obračunskega leta obstaja del neporavnanih provizij do Partnerja, se ta samodejno izplača Partnerju, ne glede na to ali je poslal zahtevek za izplačilo.

Člen 8. Uporabniški servis

Galileo je kot ponudnik storitev dolžan prevzeti komunikacijo z gostom, kar vključuje: procesiranje rezervacije, sprejemanje vplačil in reševanje eventuelnih reklamacij.

Člen 9. Sprememba vsebine

Informacije na galileo.hr spletni strani se smatrajo za pravilne v času vnosa. Podatki se redno preglejujejo, medtem ko se možne napake takoj popravljajo. Galileo si pridržuje pravico do spremembe podatkov, cen in opisov storitev iz svoje ponudbe brez posebnega opozarjanja Partnerja. Naj Vas opomnimo, da informacije na spletni strani Partnerja v zvezi z Galileo ponudbo morajo biti v skladu s tistimi podatki na spletni strani galileo.hr.

Člen 10. Odgovornost Partnerja

Odgovornost Partnerja je ta, da spoštuje predpise definirane v tej pogodbi. V kolikor se pojavijo kakšne nejasnosti ali potreba za dodatnim promocijskim materialom, priporočamo, da kontaktirate Galileo. V kolikor Galileo potrdi, da je prišlo do kvarjenja ugleda, Partner izgublja pravico do vsakršnega izplačila provizije. Galileo si v tem primeru pridržuje pravico do enostranske prekinitve te pogodbe brez pravice Partnerja na odpovedni rok. Pod zmanjšanje ugleda se smatra neupoštevanje predpisov v tej pogodbi, množično pošiljanje e-mailov, ki vsebujejo Galileo ponudbo, objavljanje vsebin v nasprotju z načelom poslovanja Galileo in podobno.

Člen 11. Trajanje pogodbe

Pogodba se zaključi po enem letu od datuma izpolnitve affiliate prijavnice. Do prekinitev sodelovanja pride v primeru, ko bilokatera stran izrazi željo po prekinitvi sodelovanja. Odpovedni rok je mesec dni, v katerem času je potrebno obvezno poravnati obveznosti nastale v času sodelovanja. Po prenehanju sodelovanja se Partner obvezuja, da bo odstranil ves promocijski material affiliate programa iz svojih spletnih strani. V kolikor partner pisno ne izrazi želje po prekinitvi pogodbe mesec dni pred iztekom roka, se pogodba avtomatsko podaljšuje za leto dni.

Člen 12. Spremembe pogodbe

Galileo si pridržuje pravico do spremembe bilokaterega člena te pogodbe, v skladu s svojimi potrebami, brez predhodnega pisnega ali ustnega obvestila. Nove spremembe stopijo v veljavo z objavo teh sprememb na internetu, informacije o njih pa lahko Partner prebere z rednim spremljanjem galileo.hr spletnih strani.

Člen 13. Pristojnost sodišča

OObe strani se strinjata, da se bodo možni nesporazumi reševali z medsebojnim dogovorom. V kolikor to ni mogoče obe strani soglašata, da je s podpisom te pogodbe v primeru reševanja nesporazuma pristojno Sodišče v Split (Trgovački sud u Splitu).

01/09/2006
UPORABNIŠKI CENTER

Hrvaška
+385 21 54 22 33
info@galileo.hrPonedeljek - Petek 08-22 | Sobota 08-12

N/AN/AN/A
Galileo putnička agencija d.o.o., Zvonimirova 14/IV, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 58565616320, ID HR-AB-21-060187792 | Uvjeti korištenja