Opći uvjeti pružanja usluge smještaja (vile)

1. Sadržaj ponude

Ovi Opću uvjeti sastavni su dio Ugovora (vouchera) koji je sklopljen između Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, Split (u daljnjem tekstu Galileo) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju Galileo i Putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije. Galileo jamči uslugu prema objavljenim informacijama sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti.

2. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještaji u vilama su opisani i kategorizirani prema službenoj kategorizaciji u vrijeme objave na www.galileo.hr web stranicama. Molimo Vas da uzmete u obzir kako Galileo ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije usklađena sa informacijama ponuđenim na www.galileo.hr web stranicama.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Putnik dobije na prodajnom mjestu, ne obvezuju Galileo u većoj mjeri od informacija objavljenih na www.galileo.hr internet stranicama.
Napomene uz prikaz podataka

3. Rezervacija i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno, osobno u poslovnici Galileo, te u poslovnicama partner agencija. Prilikom potvrde rezervacije smatra se da je Putnik upoznat s ovim uvjetima, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za Galileo. Galileo stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja. Tijekom procesa rezervacije Putnik je dužan ustupiti sve podatke koje ovaj postupak zahtijeva.

Za potvrdu rezervacije potrebno je da Putnik izvrši uplatu ovisno o odabranoj dinamici plaćanja. Ukoliko se rezervacija vrši unutar 45 dana do početka putovanja, potrebno je odmah uplatiti cjelokupni iznos. Rok do kada svi troškovi rezervacije moraju biti podmireni je 45 dana prije početka, ako to nije drukčije dogovoreno s Galileom.

Prilikom plaćanja putem kreditne kartice, napominjemo da će ista biti terećena za iznos u kunama prema prodajnom tečaju PBZ na dan terećenja kartice.

4. Boravišna pristojba

Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske. Boravišna pristojba je propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske i iznosi od 4,00 do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos. Djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe ovisi o odredištu i terminu boravka Putnika, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima, istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

5. Cijena smještaja

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je to opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. U cijenu smještaja nisu uključene posebne ili dodatne usluge i one se posebno naplaćuju. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja, a putnik ih plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta ukoliko je tako navedeno u ponudi.

Cijene usluge objavljene su u EUR. Galileo zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Galileo jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Galileo se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

6. Dinamika plaćanja rezervacija

1)
- 50% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu
- 50% cijene usluge smještaja minimalno 45 dana prije početka datuma dlaska

2)
- 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu (obavezno ukoliko do datuma dolaska ima manje od 45 dana)

7. Pravo Putnika na promjene i otkaz rezervacije

Ukoliko Putnik želi promijeniti ili otkazati već potvrđenu rezervaciju mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom) ili osobno u poslovnici Galilea. Pod promjenom se smatra promjena nositelja rezervacije, broja osoba ili datuma početka odnosno završetka korištenja usluge i to najkasnije 30 dana prije početka. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća za Putnika će biti obavljena potpuno besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije (ukoliko je moguća) Galileo će naplatiti troškove promjene u iznosu od 15 EUR. U slučaju da promjena nije moguća, te Putnik zbog toga odustane od prvotno potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice, te svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza rezervacije predstavlja osnovu za obračun otkazanih troškova.

Uvjeti otkaza rezervacije su sljedeći:
- za otkaz do 56 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od vrijednosti rezervacije, a najmanje 15 EUR
- za otkaz od 55 do 43 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 42 do 29 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 28 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 90% od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od vrijednosti rezervacije

Smještaj se jamči samo za onaj broj osoba koji je naveden na rezervaciji. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ih prihvatiti uz nadoplatu.

Ukoliko Putnik u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije obavijestio Galileo rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenim uvjetima otkaza. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Galileo zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Galileo mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće. Galileo će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

8. Pravo Galilea na promjene i otkaz rezervacije

Ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti Galileo zadržava pravo na promjenu ili otkaz rezervacije. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je rezervacija bila potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od vrijednosti uplaćene rezervacije, Galileo zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz prethodnu konzultaciju Putnika.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Galileo zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od Galilea nema pravo tražiti naknadu štete od Galilea, dok je Galileo obvezan izvršiti samo povrat uplaćenog iznosa.

Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Galileo će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Galilea i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

9. Obveze Galilea

- Galileo se obvezuje brinuti o izvršenju usluga, te štititi interese i prava Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
- Galileo je dužan po primitku ukupne uplate poslati Putniku potrebne putne dokumente.
- Galileo će navedene obveze ispuniti u potpunosti, osim u izvanrednim slučajevima, kada će postupati u skladu sa navedenim u Točki 8.

10. Obveze putnika

- Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi osobni dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i deviznim propisima vlastite zemlje, zemlje odredišta i susjedne zemlje prolaska.
- Također je dužan provjeriti da li mu je za ulazak u navedene zemlje potrebna odgovarajuća viza.
- Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.
- Putnik je osobno dužan pobrinuti se o načinu dolaska u smještajnu jedinicu. Galileo će pružiti sve dostupne informacije kako bi se Putniku olakšao dolazak. Ukoliko postoji mogućnost i potreba, moguće je u suradnji s pružateljem usluga unaprijed dogovoriti lokalni transfer do smještajne jedinice.
- Obveza Putnika je pridržavati se kućnog reda u hotelskim, te objektima privatnog smještaja kao i uvažavati upute i pravila ponašanja na javnim mjestima.
- Po dolasku na odredište Putnik je dužan pružatelju usluga predočiti samo pisani putni dokument (voucher).
- Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora, uvjeta i obveza. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je šteta nanesena.

11. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

Galileo ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

12. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Galileo, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Galileo pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.

Galileo nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

13. Putni dokumenti

Putni dokumenti biti će dostavljeni Putniku putem e-maila ili faxa u roku od 24 sata nakon uplate ukupnog iznosa rezervacije. Po dolasku na odredište Putnik je dužan pružatelju usluga predočiti samo pisani putni dokument (voucher) na kojem će jasno biti navedene usluge koje je Putnik uplatio, te koje je pružatelj usluga dužan pružiti.

14. Rješavanje prigovora/žalbi

Ukoliko usluge iz rezervacije nisu izvršene ili su nekvalitetno izvršene, Putnik ima pravo prigovora.

Putnik može zahtijevati razmjernu odštetu ukoliko nositelj rezervacije priloži pismeni prigovor. Svaki nositelj rezervacije zasebno podnosi prigovor za svoju rezervaciju.

Galileo neće prihvatiti naknadne prigovore koji nisu prijavljeni tijekom boravka. U tom slučaju Putnik ne ostvaruje pravo povrata novca.

Postupak:
- Prilikom dolaska u smještajnu jedinicu, Putnik je dužan reklamirati neodgovarajuću kvalitetu usluge direktno pružatelju usluga. Također je odmah o tome dužan obavijestiti Galileo e-mailom na info@galileo.hr ili putem telefona na +385 21 542 233.
- Galileo će poslati svog predstavnika na mjesto prigovora, kojega je Putnik dužan pričekati u reklamiranom smještaju. Putnik je dužan surađivati kako s pružateljem usluga tako i s predstavnikom Galilea u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko prigovor na licu mjesta ne bi bio otklonjen, predstavnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, po jedan primjerak za Putnika i Galileo. Putnik će biti odmah obaviješten ukoliko Galileo u tom periodu ne bude u mogućnosti poslati predstavnika, te je Putnik i dalje dužan surađivati s pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora.
- Putnik je također dužan prihvatiti alternativu u istom objektu (ukoliko ona postoji). Ukoliko Putnik na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje bi bilo adekvatno uplaćenoj usluzi, Galileo nije dužan uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko Putnik na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje, Galileo nije dužan uvažiti naknadni prigovor za istu reklamaciju.
- Ukoliko prigovor ne bi bio otklonjen, Putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom predstavnika (ukoliko je potvrda izdana), fotografijama i pripadajućom dokumentacijom koja ukazuje na osnovu prigovora i to e-mailom na info@galileo.hr ili putem pošte na adresu Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, 21000 Split. Galileo će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane prigovore zaprimljene u roku 14 dana nakon završetka korištenja usluge.
- Eventualne neodgovarajuće usluge tijekom svog boravka, Putnik reklamira na licu mjesta. Ukoliko nakon prigovora usluga ne bude poboljšana, potrebno je da Putnik slijedi ovdje navedenu proceduru. U interesu je Putnika da svoj prigovor obvezno upiše u knjigu žalbe (ukoliko je ona dostupna) kod pružatelja usluga.
- Galileo se obvezuje donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana po primitku prigovora. Galileo može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljana informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Galileo se obvezuje rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, a za vrijeme trajanja usluge.
- Dok Galileo ne donese rješenje, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili sudske ustanove kao i davanja informacija sredstvima javnog informiranja.
- Ako Putnik nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav se slučaj utvrđuje nadležnost suda u Splitu. Mjerodavno pravo biti će Hrvatsko pravo.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, te ne može obuhvatiti već iskorištene usluge. Naknada ne može obuhvatiti eventualne troškove Putnika proizašle iz navedene reklamacije.

Galileo se ne može smatrati odgovornim za nepovoljne klimatske uvjete, čistoću mora i plaža, kvalitetu i dostupnost sadržaja u odredištima (ulični radovi, stanje obližnjih objekata), te za slične situacije koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Putnika, a ne tiču se direktno kvalitete smještajne jedinice.

15. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Galileo preporuča uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:
- smrt
- nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
- iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
- poremećaji u trudnoći
- nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
- štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
- vojna vježba

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka Galileo zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Galileo se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

16. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Galilea, pri čemu Galileo djeluje samo kao posrednik.

Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

17. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Galilea, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

18. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Galileo se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Galilea.

19.Važna napomena

Uplatom akontacije za rezervaciju smještaja Putnik u cijelosti prihvaća sve navedeno u ovim Općim uvjetima koji time postaju pravna obveza kako za Putnika tako i za Galileo.

20. Popusti

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Dodatni popusti ne vrijede na last minute ponudu.

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa smještaja.

21. Nadležnost suda

Putnik i Galileo nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Splitu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Split, 01.03.2008.