Splošni pogoji za nastanitve (zasebna nastanitev, hoteli)

1. Vsebina ponudbe

Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe (voucher), ki je sklenjen med Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, Split (v nadaljevanju Galileo) in skleniteljem potovanja (v nadaljevanju Potnik). Vsi podatki in pogoji v programu in Splošnimi pogoji zavezujejo Galileo in Potnika, v kolikor v Pogodbi ne definirajo drugače. Galileo jamči storitve, ki so objavljene v informacijah skladno s potrjeno rezervacijo, razen v primeru "višje sile" ali spremembo okoliščin.

2. Kategorizacija in opis storitev

Ponujene zasebne in hotelske nastanitve so opisane in kategorizirane v skladu s službeno kategorizacijo v času objave na www.galileo.hr spletnih straneh. Prosimo Vas, da ste pozorni na to, da Galileo ne prevzema odgovornosti za bilo kakšno pisno ali ustno informacijo, ki ni skladna z informacijami ponujenimi na www.galileo.hr spletnih straneh.

Standardi nastanitve, prehrane, storitev in ostalega so pri določenih mestih in državah različni in niso primerljivi. Informacije, ki jih dobi Potnik na prodajnem mestu, ne obvezujejo Galilea v večji meri od informacij objavljenih na www.galileo.hr spletnih straneh.
Opombe ob prikazu podatkov

3. Rezervacije in vplačila

Povpraševanja in rezervacije nastanitve se prejemajo preko elektronske pošte, pisno ali pa osebno v poslovalnici Galileo, ter v poslovalnicah partnerskih agencij. V primeru potrditve rezervacije se smatra, da je Potnik seznanjen s pogoji in da se v celoti strinja. V tem primeru je vse kar je tukaj navedeno pravno obvezujoče tako za Galilea kot za Potnika. Galileo daje na izbiro Potniku ves pripadajoči reklamni material v zvezi s potovanjem, ter mu pove oziroma ga opozori na Splošne pogoje potovanja, ki so sestavni del te pogodbe in mu ponuja paket potovalnega zavarovanja. Med procesom rezervacije je Potnik dolžan nuditi vse svoje podatke, ki so potrebni za izpeljavo tega postopka.

Za potrditev rezervacije je potrebno, da Potnik izvede plačilo, ki je odvisno od izbire načina plačila. V kolikor se rezervacija izvršuje v obdobju 21 dni pred pričetkom potovanja, je potrebno takojšnje plačilo celotnega zneska. Rok do katerega je potrebno imeti vse stroške rezervacije poravnane je 21 dni pred pričetkom potovanja, razen v primeru, če je drugače dogovorjeno z Galileom.

Pri plačevanju s kreditno kartico, upoštevajte, da Vas bodo bremenili za znesek v kunah po tečaju PBZ na dan bremenitve kartice.

4. Turistična taksa

Potnik je dolžan plačati turistično takso v skladu z Zakonom o hrvaški turistični taksi. Turistična taksa je predpisana z Zakonom o turističnih taksah Republike Hrvaške in znaša od 4,00 do 8,00 kn na osebo na dan za odrasle osebe. Osebe stare med 12 in 18 let imajo 50% popust na ta znesek. Otrokom do 12. leta ni potrebno plačilo turistične takse. Končni znesek turistične takse je odvisen od destinacije in termina bivanja Potnika, plačuje pa se v skladu s temi Splošnimi pogoji, sočasno s plačilom končnega zneska za turistično storitev. Na specifikaciji rezervacije bo naveden znesek turistične takse.

5. Cena nastanitve

Cena nastanitve vključuje osnovno storitev, kot je opisano v nastanitveni enoti in rezervaciji. V ceno nastanitve niso vključene posebne ali dodatne storitve, prav tako pa tudi ne tiste storitve, ki se posebej plačujejo. Dodatne in posebne storitve je potrebno predhodno najaviti ali pa ob rezervaciji nastanitve sporočiti. Potnik jih plača ob plačilu rezervacije ali pa na licu mesta v kolikor je tako navedeno v ponudbi.

Cene storitev so objavljene v EUR. Galileo si pridržuje pravico, da spremeni cene. Potnikom, ki so vplačali akontacijo za določeno rezervacijo, Galileo jamči ceno nastanitve, ki je navedena v specifikaciji rezervacije, za katero so plačali akontacijo. V kolikor se sprememba zgodi pred plačilom akontacije, se Galileo obvezuje, da bo obvestil Potnika o spremembi cene.

V kolikor se v rezervirano nastanitveno enoto naseli več oseb, kot je bilo navedeno na potovalnih dokumentih (voucher), ima ponudnik storitev pravico preklicati storitev za nenajavljene potnike ali pa sprejeti vse potnike ob doplačilu nenajvljenih potnikov na licu mesta.

6. Način plačila rezervacij

1)
- 30% cene storitve nastanitve po potrditvi rezervacije
- 70% cene storitve nastanitve minimalno 21 dni pred dnem odhoda

2)
- 100% cene storitve nastanitve po potrditvi rezervacije (obvezno v primeru, če je do datuma odhoda manj kot 21 dni)

3)
- % cene storitve nastanitve po potrditvi rezervacije
- 50% cene storitve nastanitve ob začetku uporabe po prihodu v nastanitev k lastniku (kjer je ta možnost plačila po dogovoru dovoljena s strani lastnika)

7. Pravice Potnika na spremembe in preklic rezervacije

V kolikor želi Potnik spremeniti ali preklicati že potrjeno rezervacijo mora to storiti v pisni obliki (e-mailom, po pošti ali pa po faxu) ali pa osebno v poslovalnici Galilea. Pod pojmom sprememba se smatra sprememba nosilca rezervacije, števila oseb ali datum začetka oziroma konca uporabe storitev in to najkasneje 30 dni pred začetkom. Prva sprememba rezervacije, v kolikor je možna, bo opravljena popolnoma brezplačno. Za vsako naslednjo spremembo rezervacije (v kolikor je možna) bo Galileo zaračunal stroške spremembe v višini 15 EUR. V primeru, da sprememba ni mogoča, ter Potnik zaradi tega prekliče prvotno rezervacijo, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji preklica rezervacije. Spremeba nastanitvene enote, ter vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije, ter tekom uporabe rezervacije se smatra kot preklic rezervacije.

V primeru odpovedi, predstavlja datum prejetja pisne odpovedi rezervacije osnovo za obračun odpovednih stroškov.

Pogoji odpovedi rezervacije so naslednji:
- za odpoved do 30 dni pred pričetkom uporabe storitev, se plača 15% celotnega zneska rezervacije, ali najmanj 15 EUR
- za odpoved od 29 do 22 dni pred pričetkom uporabe storitev, se plača 30% celotnega zneska rezervacije
- za odpoved od 21 do 15 dni pred pričetkom uporabe storitev, se plača 40% celotnega zneska rezervacije
- za odpoved od 14 do 8 dni pred pričetkom uporabe storitev, se plača 80% celotnega zneska rezervacije
- za odpoved od 7 do 0 dni pred pričetkom uporabe storitev, se plača 100% celotnega zneska rezervacije

Nastanitev je zajamčena samo za tisto število oseb, ki je anvedeno na rezervaciji. v kolikor v rezervirano nastanitveno enoto pride več ljudi, ima ponudnik storitev pravico odvzeti storitve nenajavljenim gostom ali pa jih sprejeti ob doplačilu.

V kolikor Potnik v nastanitveno enoto ne pride do polnoči na prvi dan, med tem pa ni obvestil Galilea, se rezervacija smatra kot odpovedana in se stroški odpovedi obračunajo po zgoraj navedenih podatkih. v kolikor so dejansko nastali stroški večji od zgoraj navedenih stroškov ima Galileo pravico zaračunati dejansko nastale stroške. Novi uporabnik rezervacije prevzema vse obveznosti v teh Splošnih pogojih.

V kolikor mora Potnik odpovedati rezervacijo znotraj 7 dni pred pričetkom potovanja, mu Galileo ponuja možnost, da poišče novega Potnika/uporabnika iste rezervacije v kolikor je to mogoče. Galileo bo zaračunal samo dejanske stroške, ki so bili povzročeni z zamenjavo.

8. Pravice Galilea na spremembo ali odpoved rezervacije

V kolikor pride do izrednih okoliščin, ki se ne morejo predvideti, izogniti ali pa preklicati, si Galileo pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi rezervacije. Rezervirana nastanitev se lahko zamenja samo ob predhodnem obvestilu Potnika in to z nastanitvijo iste ali pa višje kategorije in po ceni nastanitve po kateri je bila rezervacija potrjena. Če je zamenjava možna samo v objektu, ki je višje kategorije in ima ceno višjo za 15% vrednosti vplačane rezervacije, si Galileo pridržuje pravico, da zaračuna razliko v ceni po predhodnem pogovoru s Potnikom.

V primeru nezmožnosti zamenjave plačane nastanitve, si Galileo pridržuje pravico odpovedi rezervacije ob predhodnem obvestilu Potnika minimalno 7 dni pred odhodom oziroma uporabo storitve, ter jamči vračilo celotnega vplačanega zneska. Potnik v primeru odpovedi s strani Galilea nima pravice zahtevati od Galilea nadomestilo za škodo, medtem ko je Galileo dolžan izvršiti samo vračilo vplačanega zneska.

V kolikor ni možna primerna zamenjava na začetni dan uporabe storitev, se bo Galileo potrudil ponuditi Potniku informacijo o možni nastanitvi, ki ni v ponudbi Galilea in vsekakor vrniti potniku celoten vplačan znesek za rezervacijo.

9. Obveznosti Galilea

- Galileo se obvezuje, da bo skrbel za izvršitev storitev, ter bo ščitil interese in pravice Potnika skladno z dobrimi navadami v turizmu.
- Galileo je dolžan po prejetju celotnega zneska poslati Potniku potrebne potovalne dokumente.
- Galileo bo navedene obveznosti popolnoma izpolnil, razen v izrednih primerih, takrat bo deloval po pravilih navedenih v Točki 8.

10. Obveznosti potnika

- Potnik je dolžan poskrbeti, da on, njegovi osebni dokumenti in prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni na mejnih prehodih, v zdravstvu in predpisih države iz katere prihaja, države v katero prihaja in države skozi katero potuje.
- Prav tako je dolžan preveriti, če mu je za vstop v navedene države potrebna viza.
- Potovanja v nekatere države zahtevajo obvezna cepljenja proti določenim boleznim. V primeru potovanja v takšne države so obvezna potrdila in dokumenti o cepljenju.
- Potnik je sam osebno dolžan poskrbeti za način prihoda v nastanitveno enoto. Galileo bo ponudil vse dostopne informacije, da bi se Potniku olajšal prihod. V kolikor obstaja možnost in potreba, se je možno v sodelovanju s ponudnikom storitev v naprej dogovoriti za lokalni prevoz do nastanitvene enote.
- Obveznost Potnika je, da upošteva hišni red v hotelih ter objektih zasebne nastanitve, kot tudi upoštevati pravila obnašanja na javnih mestih.
- Po prihodu na destinacijo Potnik je dolžan ponudniku storitev pokazati potovalni dokument (voucher).
- Potnik sam odgovarja za povzročeno škodo, še posebej pa za škodo, ki je bila povzročena z neupoštevanjem pravil, pogodbe in obvez. Povzročeno škodo bo Potnik poravnal takoj na recepciji hotela ali pa na licu mesta, kjer je škoda povzročena.

11. Prtljaga

Prevoz prtljage z letalom je brezplačen do višine mase, ki jo določuje letalska družba. Presežek teže prtljage potnik plača sam v skladu z veljavnimi cenami letalskega prevoznika. Otroci ne glede na starost nimajo pravice na brezplačen letalski prevoz prtljage. Z avtobusnim prevozom ima Potnik pravico s seboj nesti 2 kosa prtljage. Potniki so dožni sami skrbeti za prtljago vnešeno v kabino avtobusa, ter v primeru zapuščanja avtobusa so jo dolžni nesti s seboj. V nasprotnem primeru Potnik sam odgovarja v primeru kraje, izgube ali poškodbe prtljage, ki je bila v kabini avtobusa brez njegove prisotnosti in nadzora.

Galileo ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za ukradeno prtljago ali pa dragocene stvari v nastanitvenem objektu (priporočamo najem sefa v kolikor obstaja ta možnost ali pa vplačilo zavarovalnega paketa kjer se zavaruje prtljaga). Izgubljeno prtljago ali krajo je potrebno prijaviti izvajalcu storitev nastanitve ali pa policiji.

12. Potovalni dokumenti

Potniki so obvezani imeti s seboj veljavne osebne potovalne dokumente. Neveljavni dokumenti, ki so posledica odpovedi potovanja, Galileu ne predstavljajo nikakršne posledice, v kolikor pa bi zaradi tega Galileo imel škodo pa je Potnik dolžan to škodo poravnati. V kolikor v času potovanja pride do izgube ali kraje potovalnih dokumentov, stroške izdaje novih dokumentov krije Potnik sam.

Galileo ne odgovarja za odločitve carinskih in policijskih ter drugih državnih organov če se potniku ne dovoli vstop v določeno državo.

13. Potovalni dokumenti

Potovalni dokumenti bodo dostavljeni Potniku preko elektronske pošte ali faxa v roku 24 ur po prejetju plačila celotnega zneska rezervacije. Po prihodu na destinacijo je Potnik dolžan ponudniku storitev pokazati samo potovalni dokument (voucher) na katerem bodo jasno navedene storitve, ki jih je Potnik plačal, ter katere je ponudnik dolžan ponuditi.

14. Reševanje pripomb/pritožb

V kolikor storitve iz rezervacije niso izvršene ali pa so nekvalitetno izvršene ima Potnik pravico na pritožbo.

Potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino v kolikor nosilec rezervacije vloži pisno pritožbo. Vsak nosilec rezervacije osebno nosi pritožbo za svojo rezervacijo.

Galileo ne bo sprejel naknadne pritožbe, ki niso prijavljene v času bivanja. V tem primeru Potnik nima pravice na vračilo denarja.

Postopek:
- V času prihoda v nastanitveno enoto je Potnik dolžan reklamirati neustrezno kakovost storitev direktno ponudniku storitev. Prav tako je takoj dolžan obvestiti Galileo preko e-maila na info@galileo.hr ali pa preko telefona na +385 21 542 233.
- Galileo bo poslal svojega predstavnika na mesto pritožbe, katerega je Potnik dolžan pričakati v reklamirani nastanitvi. Potnik je dolžan sodelovati tako s ponudnikom storitve kot tudi s predstavnikom Galilea v dobri nameri, da se odstranijo pritožbe. V kolikor pritožba na licu mesta ne bo rešena, mora predstavnik sestaviti pisno potrdilo v dveh izvodih, katerega prejme Potnik drugega pa Galileo. Potnik bo takoj obveščen, če Galileo ne bo mogel poslati predstavnika. Potnik je tudi naprej dolžan sodelovati s ponudnikom storitev v dobri nameri, da bi se vzrok pritožbe rešil.
- Potnik je prav tako dolžan sprejeti alternativo v tistem objektu (v kolikor obstaja). V kolikor Potnik na licu mesta ne sprejme ponujene rešitve pritožbe, ki je primerljiva z vplačano storitvijo, Galileo ni dolžan vložiti naknadno pritožbo. V kolikor Potnik sprejme na licu mesta ponujeno rešitev, Galileo ni dolžan vložiti naknadno pritožbo za isto reklamacijo.
- V kolikor pritožba ne bi bila rešena je potnik dolžan skupaj s potrdilom predstavnika (v kolikor je potrdilo izdano), fotografijami in potrebno dokumentacijo, ki dokazuje razlog pritožbe, poslati na info@galileo.hr ali pa po pošti na naslov Galileo d.o.o. Zvonimirova 14/IV, 21000 Split. Galileo bo obravnaval samo popolnoma dokumentirane pritožbe prejete v roku 14 dni po zaključku uporabe storitve.
- Eventualne neprimerne storitve med bivanjem Potnik reklamira na licu mesta. V kolikor storitev po pritožbi ne bo izboljšana, je potrebno, da Potnik sledi tukaj navedeni proceduri. V intersu Potnika je da v knjigo pritožb zapiše svojo pritožbo pri ponudniku storitev (v kolikor je knjiga pritožb dostopna).
- Galileo se obvezuje, da preda pisno rešitev v roku 14 dni po prejetju pritožbe. Galileo lahko podaljša rok rešitve pritožbe zaradi zbiranja informacij in preverjanja vzrokov pritožbe največ za 14 dni. Galileo se obvezuje, da bo reševal samo tiste pritožbe katerim se vzrok ni mogel odpraviti na licu mesta v času trajanja storitve.
- Dokler Galileo ne najde rešitve, se Potnik odreka posredovanja bilo katere druge osebe, arbitraže UHPA ali pa sodne ustanove kot tudi dajanja informacij podjetjem, ki se ukvarjajo z javnim informiranjem.
- Če Potnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, ima pravico na sodno arbitražo. V tem primeru je pristojno sodišče v Splitu. Verodostojno pravo bo Hrvaško pravo.

Najvišje nadomestilo po pritožbi lahko doseže največ za znesek reklamiranega dela storitve, ter ne more zajemati že uporabljenih storitev. adomestilo ne more zajemati stroškov Potnika, ki jih je imel z navedeno reklamacijo.

Galileo se ne more smatrati odgovornim za neugodne klimatske pogoje, za čistost morja in plaž, za kvaliteto in dostopnost nastanitve (delo na cesti, stnaje bližnjih objektov), ter za podobne situacije, ki so lahko vzrok za nezadovoljstvo Potnika, ampak se ne tiče nastanitvene enote.

15. Zavaravanje v primeru rizika odpovedi

V kolikor Potnik med rezervacijo predvideva, da bi zaradi določenih situacij moral odpovedati potovanje, Galileo priporoča vplačilo zavarovalne police v primeru odpovedi potovanja. Zavarovanje v primeru odpovedi se ne more naknadno plačati, ampak samo pri prijavi za potovanje. Zavarovalna premija se obračunava v sorazmerju z vrednostjo potovanja, v skladu s cenikom Zavarovalne agencije. Zavarovanje za riziko odpovedi velja samo v naslednjih primerih in ob obveznem pisnem potrdilu:
- smrt
- nesreča s težko telesno poškodbo
- nenadna bolezen, za katero je potrebna takojšnja zdravniška oskrba
- v primeru rizične nosečnosti
- slabo prenašanje cepiva, katerega je zavarovanec bil dolžan prejeti, aradi predpisov države v katero potuje
- škode na imetju povzročene s požarom, naravno nesrečo ali pa razdejanjem tretje osebe
- vojaška vaja

V kolikor Potnik nima sklenjenega zavarovanja za riziko odpovedi pa mora vseeno odpovedati potovanje in ima potrdilo o enem izmed zgoraj navedeni nepredvidenih vzrokov si Galileo pridržuje pravico do izplačila v skladu s pravili navedenimi v členu 7 te Pogodbe. Pri odpovedi potovanja se ne izplačujejo stroški pridobitve vize ali potovalnih dokumentov tudi v primeru če Potnik ima zavarovanje za riziko odpovedi. Z vplačilom zavarovalne police za riziko odpovedi Potnik vse svoje zahteve prenese na zavarovano agencijo, ki poseduje njegovo polico, Galileo pa se obvezuje, da bo Potniku pripravil vso potrebno dokumentacijo za zahteve potnika in zavarovalnice, ki se nanašajo na rezervacijo. Vsi ostali pogoji zavarovanja se nahajajo v zavarovalni polici, potniku pa priporočamo, da jih prebere.

16. Potovalno zavarovanje

Cene potovanj ne vključujejo "paket" potovalnega zavarovanja: zavarovanje v primeru nesreče in bolezni na potovanju, zavarovanje v primeru poškodbe ali izgube prtljage kot tudi zdravstvenega zavarovanja. S podpisom pogodbe o potovanju, katere so sestavni del tudi Pogoji, se smatra, da so potnikom ponujena in priporočena dodatna zavarovanja navedena v predhodnem odstavku. V primeru, da potnik zahteva navedena zavarovanja, se lahko ta zavarovanja sklenejo pri zavarovalnem agentu ali pa pri Galileu, kjer je Galileo le posrednik.

Priporočamo Vam, da pozorno preberete pogoje zavarovanja pred sklenitvijo.

17. Zavarovanja v primeru plačilne nesposobnosti ali stečaja organizatorja potovanja

V skladu z Zakonom o turizmu morajo Potniki, ki so na potovanju, kot tudi osebe, ki so plačale akontacijo za potovanje, v primeru plačilne nesposobnosti ali stečaja Galilea, čim prej kontaktirati zavarovalno agencijo, ki je navedena na pogodbi o potovanju ali na drugem ustreznem dokumentu.

18. 18Varnost osebnih podatkov

Potnik daje svoje osebne podatke prostovoljno. Osebni podatki potnika so potrebni za prosec realizacije iskane storitve. Isti podatki se bodo uporabljali tudi za medsebojno komunikacijo. Galileo se obvezuje, da osebnih podatkov ne bo predal tretji osebi, uporabil v drugi državi, razen v primeru za uresničitev iskane storitve. Izjema v primeru dajanja podatkov tretji osebi se nanaša na sklenitev zavarovanja v primeru odpovedi, zavarovanja v primeru nesreče in bolezni, zavarovanja v primeru poškodbe ali izgube prtljage in v primeru dodatnega zdravstvenega zavarovanja za časa potovanja in bivanja v tujini. V kolikor potnik zaključi zavarovalno polico se bodo podatki predali zavarovalni agenciji. Osebni podatki potnika se bodo hranili v bazi podatkov, skladno z odločbo odbora o načinih zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov. Stranka dovoljuje, da se njeni podatki lahko uporabijo v reklamne namene Galilea.

19.Pomembno obvestilo

Z vplačilom akontacije za rezervacijo nastanitve Potnik v celoti sprejema vse kar je bilo navedeno v teh Splošnih pogojih, ki v tem primeru postanejo pravna obveza tako Potnika kot Galilea.

20. Popusti

V primeru vzporednih akcij se popusti ne seštevajo. Dodatni popusti ne veljajo za last minute ponudbo.

Prosimo, da ste pozorni na popuste za otroke, kot tudi na ostale popuste, ki so posebej prikazani zraven opisa nastanitve.

21. Pristojnost sodišča

Potnik in Galileo si bosta prizadevala vse spore v zvezi z uporabo te Pogodbe reševati sporazumno, v nasprotnem primeru pa postanejo predmet odločbe pristojnega sodišča v Splitu, veljavna zakonodaja pa bo Hrvaška zakonodaja.

Split, 01.03.2008.